Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 11.06.2020
Naslov: Zdravstvena dokumentacija v primeru prenehanja koncesijske pogodbe
Številka: 07121-1/2020/1055
Vsebina: Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage, Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Pojasnjujete, da je med občino in dosedanjo zdravnico prišlo do prekinitve koncesijskega razmerja. S to zdravnico se je občinska uprava dogovorila, da kartoteke preda občinski upravi, le-ta pa bo na osnovi podpisane zahteve pacienta kartoteko poslala novo izbranemu zdravniku. Menite, da je izbira zdravnika osebna zadeva in da gre za zaupen osebni podatek. Zato vas zanima, ali lahko v takšnem primeru pacient svojo, ustrezno zapečateno kartoteko, sam preda novo izbranemu zdravniku ter ali je občinska uprava upravičena kakorkoli razpolagati in upravljati zdravstveno kartoteko pacienta oziroma pridobiti podatek o tem, kdo je vaš osebni zdravnik.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali drugega upravnega postopka ne more presojati ustreznosti konkretnega ravnanja posameznih upravljavcev. Zato vam v nadaljevanju podajamo splošna pojasnila ter pravna izhodišča in pogoje za zakonito obdelavo osebnih podatkov.

 

IP pojasnjuje, da je za vsako obdelavo osebnih podatkov, tudi za zbiranje, shranjevanje, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, treba imeti zakonito in ustrezno pravno podlago. Pravne podlage so določene v členu 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Za obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov, kamor sodijo tudi podatki v zvezi z zdravjem posameznika, pa mora biti izpolnjen še eden izmed dodatnih pogojev iz člena 9(2) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Specialna zakonska ureditev za obdelavo zdravstvenih podatkov v smislu c) točke 6(1) člena ter h) točke 9(2) člena Splošne uredbe o varstvu podatkov je določena v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZZVZZ), Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18; v nadaljevanju ZZPPZ), Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZZDej) in Zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZZdrS).

 

Kot izhaja iz vašega zaprosila, v primeru, ki ga opisujete, v prvi fazi pravzaprav ne gre za posredovanje zdravstvene dokumentacije novo izbranemu zdravniku, temveč za vprašanje, kdo hrani zdravstveno dokumentacijo v primeru prenehanja koncesijske pogodbe. ZZDej v 44.i členu ureja prenehanje koncesijske pogodbe za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti. V drugem odstavku tega člena je določeno, da lahko koncedent (v vašem primeru torej občina) v primeru prenehanja koncesijske pogodbe, če javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja koncesijske dejavnosti, do odločitve o novem koncesionarju določi začasnega prevzemnika koncesije med obstoječimi koncesionarji, vendar največ za dobo enega leta. Če drug koncesionar ne more začasno prevzeti koncesije, koncedent določi kot začasnega prevzemnika koncesije drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje te zdravstvene dejavnosti. Za čas prevzema koncesije na podlagi tega odstavka sklene koncedent z začasnim prevzemnikom koncesije pogodbo, s katero uredi začasno opravljanje koncesijske dejavnosti. Skladno s tretjim odstavkom istega člena v primeru prenehanja koncesijske pogodbe koncesionar izroči vso zdravstveno dokumentacijo javnemu zdravstvenemu zavodu ali začasnemu prevzemniku koncesije iz prejšnjega odstavka.

 

O posredovanju zdravstvene dokumentacije novo izbranemu osebnemu zdravniku pa je na naši spletni strani že objavljenih več mnenj. Vsa mnenja IP so dostopna na naši spletni strani https://www.ip-rs.si/vop/. ZZDej v četrtem odstavku 51. člena določa, da je treba v primeru premestitve ali preselitve pacienta ali če pacient izbere drugega zdravnika, vso pomembno zdravstveno dokumentacijo o pacientu predati zdravniku, ki nadaljuje zdravljenje. Podobno določa ZZdrS v 54. členu. Po tej določbi mora v primeru premestitve ali preselitve pacienta ali če pacient izbere drugega zdravnika, zdravnik oziroma zdravstveni zavod na novo izbranemu zdravniku na podlagi pisnega pooblastila pacienta posredovati vso zdravstveno dokumentacijo o bolniku. Tudi skladno s 171. členom Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je potrebno v primeru zamenjave osebnega zdravnika podatke o zdravstvenem stanju zavarovane osebe posredovati novemu osebnemu zdravniku; dokumentacijo pa si izmenjata zdravnika in je ne vročata zavarovani osebi.

 

Iz zgoraj navedenih določb torej izhaja, da pacient niti v primeru prenehanja koncesijske pogodbe niti v primeru zamenjave osebnega zdravnika zdravstvene dokumentacije ne more sam predati novemu zdravniku oziroma izvajalcu zdravstvene storitve, pač pa to stori trenutni upravljavec zbirke (npr. javni zdravstveni zavod ali zdravnik zasebnik).

 

IP nadalje pojasnjuje še, da Zakon o lokalni samoupravi (Uradni lis RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, v nadaljevanju ZLS) v 61. členu določa, da občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v skladu z zakonom določi s svojim splošnim aktom, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). Koncesija je eden od načinov izvajanja javnih služb. Skladno z 21.a členom ZLS občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje. Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:

-        enotno matično številko občana;

-        osebno ime;

-        naslov stalnega ali začasnega prebivališča;

-        datum in kraj rojstva oziroma datum smrti;

-        podatke o osebnih vozilih;

-        podatke o nepremičninah ter

-        druge osebne podatke v skladu z zakonom.

 

Ob tem IP opozarja še na načelo najmanjšega obsega podatkov iz člena 5(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. To pomeni, da lahko upravljavec obdeluje le toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za dosego zakonitega namena obdelave, v konkretnem primeru torej za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti.

 

Ker pa je primarna odgovornost za izbiro ustrezne pravne podlage na upravljavcu, vam dokončnega odgovora na vaša vprašanja, katere zdravstvene podatke in na kakšni pravni podlagi lahko občina obdeluje, v okviru tega mnenja ne moremo podati. Predlagamo pa vam, da se za pojasnilo glede namena in pravne podlage za hrambo vaše zdravstvene dokumentacije oziroma drugačne obdelave vaših zdravstvenih osebnih podatkov obrnete neposredno na občino.

 

Če boste na podlagi obrazloženega in morebitnega odgovora občine menili, da slednja vaše zdravstvene podatke obdeluje nezakonito, lahko na IP naslovite prijavo kršitve varstva osebnih podatkov, pri čemer si lahko pomagate z obrazcem »Prijava kršitve varstva osebnih podatkov«, ki je objavljen na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/. Takšna prijava ima naravo pobude za uvedbo inšpekcijskega nadzora, IP pa inšpekcijski postopek uvede po uradni dolžnosti, in sicer v primeru, če iz prijave izhaja utemeljen sum kršitve določb Splošne uredbe o varstvu podatkov oziroma drugih predpisov s področja varstva osebnih podatkov

 

Več o posredovanju osebnih podatkov pacientov si lahko preberete tudi v smernicah IP za izvajalce zdravstvenih storitev, ki so dostopne na povezavi https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/Smernice_za_izvajalce_zdr._storitev_net.pdf

 

Svetujemo še, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodlocas.si.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov, predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                

                                                                                               informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

Logotip projekta iDecide

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

 

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.