Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.06.2020
Naslov: Vpogled v zdravniški karton
Številka: 07121-1/2020/1093
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da vam pri osebnem zdravniku ne želijo izročiti niti omogočiti vpogleda v vaš osebni zdravstveni karton. Zanima vas, ali imate pravico do dostopa in vpogleda vanj.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma poudarjamo, da IP izven inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka zakonitosti konkretnega ravnanja določenega upravljavca ne more presojati. Zato vam v nadaljevanju podajamo splošna pojasnila glede pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo.

 

Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17; v nadaljevanju ZPacP) v 5. členu določa seznam pacientovih pravic, med katerimi je tudi pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, ki pacientu omogoča, da vpogleda, prepiše ali pridobi fotokopije zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj. Način seznanitve z zdravstveno dokumentacijo je natančneje urejen v 41. členu ZPacP. Skladno s prvim odstavkom tega člena ima pacient ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj; fotokopiranje ali drugo reprodukcijo zdravstvene dokumentacije mora zagotoviti izvajalec zdravstvene dejavnosti; verodostojno reprodukcijo slikovne dokumentacije, ki se ne hrani v elektronski obliki, je izvajalec zdravstvene dejavnosti dolžan zagotoviti, če razpolaga s tehničnimi sredstvi, ki to omogočajo. Skladno z drugim odstavkom istega člena se pacientu oziroma njegovemu pooblaščencu ali drugi osebi, ki ima pravico do seznanitve, omogoči seznanitev pod pogojem, da je zagotovljena njihova identifikacija in izkazana pravna podlaga. Skladno s tretjim odstavkom tega člena mora izvajalec zdravstvene dejavnosti to pravico pacientu omogočiti takoj ali najpozneje pet delovnih dni po prejemu zahteve. Pacient lahko pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti vloži zahtevo največ dvakrat mesečno.

 

Pravica do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo se pacientu lahko omeji le z zakoni s področja zagotavljanja javne varnosti in javnega zdravja ter kadar bi bile ogrožene pravice drugih oseb. Vpogled v lastno zdravstveno dokumentacijo pa lahko izjemoma zavrne tudi zdravnik, če glede na okoliščine oceni, da bi pacientu takšna seznanitev povzročila resno zdravstveno škodo (t. i. terapevtski privilegij oziroma obzirni molk zdravnika).

 

Kljub temu, da zakon ne predpisuje posebne oblike za vložitev zahteve, zaradi lažjega dokazovanja o vložitvi zahteve svetujemo, da se jo vloži pisno oziroma zahteva pisno potrdilo o vložitvi. Zahtevo se lahko vloži tudi na obrazcu »ZPacP 41-3«, ki je dostopen na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/obrazci/pravice-pacientov/.

 

Če glede na pojasnjeno menite, da je vaš osebni zdravnik kršil določbe 41. člena ZPacP (npr. če na vašo zahtevo ne odgovori v roku petih delovnih dni), lahko pri IP vložite pritožbo. Zoper zavrnilni odgovor je pritožbo treba vložiti v roku 15 dni od dneva prejema odgovora. Neobvezni obrazec za pritožbo »ZPacP 41« je dostopen na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/obrazci/pravice-pacientov/.

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodlocas.si. Več o tem, kako lahko dostopate do svoje zdravstvene dokumentacije, pa si lahko preberete na povezavi https://tiodlocas.si/top-nasveti/kako-dostopate-do-svoje-zdravstvene-dokumentacije/.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov, predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                               informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

 

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.