Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.06.2020
Naslov: Vodenje evidenc skladno z ZTP
Številka: 07120-1/2020/399
Vsebina: Pravne podlage, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih (ZTP-E, Uradni list RS, št. 8/20) na novo določil, da se v evidenci dovoljenj za dostop do tajnih podatkov na podlagi 22. člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20, v nadaljnjem besedilu ZTP) namesto podatka o datumu in kraju rojstva vodi podatek o EMŠO. Glede na to, da je Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (UVTP) tudi pred spremembo v ZTP-E že vodil evidenco in ne gre za vzpostavitev nove, vas zanima, ali lahko podatek o datumu in kraju rojstva nadomestite z EMŠO tudi pri podatkih o izdanih dovoljenjih, ki ste jih pridobili pred uveljavitvijo ZTP-E. Pojasnjujete, da se pristojni organi, ki skladno z osmim odstavkom 43.e člena ZTP lahko pridobivajo osebne podatke iz evidence, v zaprosilu za podatke namreč sklicujejo na EMŠO in bi jim le na ta način lahko zagotovili ustrezne podatke.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma poudarjamo, da lahko IP podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa izven konkretnih inšpekcijskih ali drugih upravnih postopkov posameznim upravljavcem potrjevati ustreznosti vodenja konkretnih evidenc. IP namreč ne sme in ne more prevzeti odgovornosti posameznih poslovnih subjektov za njihovo poslovanje, podobno kot to velja za druge inšpekcijske organe.

 

Skladno z določbo 43.e člena ZTP, veljavno po noveli ZTP-E, nacionalni varnostni organ upravlja tudi evidenco dovoljenj za dostop do tajnih podatkov na podlagi 22. člena tega zakona, ki vsebuje med drugim podatek o EMŠO številki posameznika. Pred spremembo ZTP-E se je namesto tega podatka vodil podatek o datumu in kraju rojstva posameznika.

 

IP glede na opisano spremembo ZTP meni, da je namesto podatka o datumu in kraju rojstva v zgoraj navedeni evidenci iz 1. točke prvega odstavka 43.e člena ZTP dopustno obdelovati EMŠO tudi pri podatkih o izdanih dovoljenjih, ki ste jih pridobili pred uveljavitvijo ZTP-E. Ker se je na podlagi zakona spremenila vsebina same evidence oziroma nabor podatkov v njej, je ustrezno, da se skladno s tem vodi podatek o EMŠO številki posameznika za vsa dovoljenja, ne glede na čas izdaje oziroma pridobivanja podatkov. V evidenci dovoljenj za dostop do tajnih podatkov morajo biti namreč po stališču IP zajeti podatki, navedeni v sedaj veljavni 1. točki prvega odstavka 43.e člena ZTP, za vsa izdana dovoljenja.

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov