Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.06.2020
Naslov: Vpogled v OP v vrtcu
Številka: 07121-1/2020/1065
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Vrtec
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem navajate, da vam vzgojno varstveni zavod, katerega obiskuje vaš sin, noče omogočiti vpogleda v prometno kartico otroka (obračune stroškov). Razložili so vam, da se računi glasijo na ime vaše bivše partnerke, ki je začasna skrbnica vašega sina, vendar pa je bila pogodba podpisana s stani obeh in so tedaj vrtcu razložili, da se lahko račun zaradi programskih omejitev glasi samo na eno osebo in zato ne morete biti navedeni na računu. Zanima vas naše stališče glede upravičenosti vpogleda.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

Na podlagi Splošne uredbe, ki je krovni predpis na področju varstva osebnih podatkov, je vsakomur zagotovljena pravica dostopa do osebnih podatkov. Pravice otrok izvršujejo njihovi straši oz. zakoniti zastopniki.

V okviru pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki oz. pravico dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki je določena v členu 15 Splošne uredbe, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

(a)    namene obdelave;
(b)    vrste zadevnih osebnih podatkov;
(c)    uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih ali mednarodnih organizacijah;
(d)    kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
(e)    obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; 
(f)    pravic odo vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
(g)    kadar njihovi osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
(h)    obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

Glede na navedeno imate torej pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in z osebnimi podatki vašega otroka in to pravico lahko uveljavljate, ne morete pa se seznaniti z osebnimi podatki vaše bivše partnerke. Ob tem dodajamo, da sicer IP ni pristojen za razlago pogodbenega prava in konkretno ne more presojati v mnenju, a v kolikor ste (kot navajate) pogodbena stranka iz pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, bi lahko pravna podlaga za seznanitev s podatki, ki predstavljajo tudi vaše pogodbene obveznosti, ali s podatki iz evidence plačil po Zakonu o vrtcih, izhajala iz točke b člena 6(1) Splošne uredbe. V tem primeru namreč ne gre le za podatke vaše bivše partnerke, ampak tudi vaše podatke – torej vas kot pogodbene stranke.

 

Postopkovna pravila so urejena v členu 11 in 12 omenjene uredbe, več o samem načinu in postopku seznanitve z lastnimi osebnimi podatki si lahko preberete na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka