Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.01.2019
Naslov: Objava arhivske fotografije v knjigi
Številka: 0712-3/2018/2700
Vsebina: Fotografije kot OP
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 11. 12. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali je dopustno v knjigi (na naslovnici) objaviti staro fotografijo, kjer ste skupaj s svojimi sošolci, pri čemer je ta fotografija že objavljena na spletni strani Ekonomske fakultete.  

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Naš odgovor se ne navezuje na področje avtorskih pravic in širše pravice do varovanja zasebnosti (kamor sodi tudi pravica do lastne podobe), pač pa se omejuje le na problematiko varstva osebnih podatkov.

 

Poleg tega pojasnjujemo, da je naše mnenje le splošno in pogojno, ker nam niso znane vse konkretne okoliščine primera (npr. vir fotografije in način pridobitve, kdo je dejanski upravljavec fotografije, kdo je predvideni izdajatelj monografske publikacije ter njena vrsta in namen, zakonitost in namen prvotne objave fotografije ipd.).

 

 

Stara fotografija nekdanjih študentov - ki je med »arhivskimi« fotografijami objavljena tudi na spletni strani ene od fakultet UL in na kateri so posamezniki določljivi ­- se lahko objavi v knjigi s strani drugega izdajatelja:

- če je bila prvotna objava na spletni strani zakonita in je objava v knjigi potrebna zaradi zakonitih interesov izdajatelja ali avtorja knjige in ti interesi prevladajo nad interesi in temeljinimi pravicami in svoboščinami oseb na fotografiji (to velja zgolj v primeru, da gre za upravljavca zasebnega sektorja), ali

- če v objavo v knjigi naknadno privolijo osebe, ki so na njej.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Pravni podlagi za zakonitost nadaljnje objave predmetne fotografije sta lahko privolitev določljivih oseb na fotografiji (1. točka prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov) ali zakon oziroma višji predpis.

 

Tak predpis je lahko tudi Splošna uredba o varstvu podatkov v f točki prvega odstavka člena 6, ki velja zgolj za zasebni sektor, in določa, da je obdelava osebnih podatkov (npr. ponovna javna objava fotografije določljivih posameznikov v drugačni obliki, za drugačen namen in s strani druge osebe) dopustna tudi, če je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. V vašem primeru je možno, da bi bili ti pogoji izpolnjeni, seveda pod predpogojem, da gre za upravljavca zasebnega sektorja in da je bila zakonita že prvotna javna objava predmetne fotografije. 

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka