Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.06.2020
Naslov: Vpogled v zdravstveno dokumentacijo očeta po njegovi smrti
Številka: 07121-1/2020/1081
Vsebina: Vpogled v OP umrlih, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da ste po smrti vašega očeta želeli vpogledati v njegovo zdravstveno kartoteko pri izbrani osebni zdravnici, vendar vam je medicinska sestra to brez navedbe razloga zavrnila. Zanima vas, na kakšen način lahko pridobite pravico do vpogleda v očetovo kartoteko, saj bi le tako lahko pridobili informacije glede očetovega dejanskega zdravstvenega stanja, njegovega morebitnega zdravljenja in okoliščine ter razloge za njegovo smrt.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Pojasnjujemo vam, da drugi odstavek 42. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17; v nadaljevanju ZPacP) določa, da imajo po pacientovi smrti pravico do seznanitve z njegovo zdravstveno dokumentacijo pacientov zakonec, zunajzakonski partner, partner iz istospolne skupnosti, otroci in posvojenci, kadar teh oseb ni, pa pacientovi starši. Osebam iz prejšnjega stavka se omogoči le dostop do tistih podatkov, ki so potrebni za dosego zakonitega namena seznanitve.

 

Peti odstavek istega člena določa, da o zahtevi za seznanitev odloči izvajalec zdravstvene dejavnosti v 15 dneh od prejema obrazložene zahteve. Če je zahteva delno ali v celoti zavrnjena, imajo upravičene osebe pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

 

Zoper zavrnitev se torej lahko pritožite k Informacijskemu pooblaščencu, pri čemer vam svetujemo uporabo obrazca pritožbe, ki je dosegljiv na https://www.ip-rs.si/obrazci/pravice-pacientov/ (zadnja alineja - Pritožba v zadevi seznanitve z zdravstveno dokumentacijo umrlega pacienta (Obrazec ZPacP 42). Če niste vložili pisne, ampak samo ustno zahtevo, vam svetujemo, da ponovno vložite zahtevo – tokrat pisno. Le tako namreč v pritožbenem postopku izkažete, da ste zahtevo vložili in kdaj. Na vašo pisno zahtevo mora skladno z zgoraj citiranim petim odstavkom 42. člena ZPacP upravljavec osebnih podatkov pisno odločiti v roku 15 dni. Če pa ste že vložili pisno zahtevo in vam je upravljavec (navajate medicinsko sestro) pisno zavrnil seznanitev, zahtevo in odločitev priložite pritožbi po nasvetih iz zgornjega obrazca.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov