Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.01.2019
Naslov: Pooblastilo za dostop do storitve eAsistent
Številka: 0712-3/2018/2726
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je dne 5. 12. 2018 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem pojasnjujete, da je mož skrbnik otroka iz prvega zakona. Otrok obiskuje srednjo šolo, ki za lažjo komunikacijo s starši in skrbniki uporablja storitev eAsistent. Mož bi želel za prenos vseh informacij in osebnih podatkov, vezanih na izobraževanje otroka, pooblastiti vas, šola pa zahteva dovoljenje matere oziroma njeno pooblastilo za vaše dostopanje do podatkov otroka preko eAsistenta. V vašem sporočilu sprašujete IP:

  • če je za vaš dostop do podatkov otroka preko eAsistenta potrebno tudi pooblastilo matere,
  • ali je pooblastilo, ki ste ga priložili sporočilu, ustrezno,
  • če je v primeru, ko želite sami potovati s tem otrokom v tujino, poleg soglasja očeta otroka, torej vašega moža, potrebno tudi soglasje matere.

 

V nadaljevanju vam na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, ter na podlagi člena 57(e) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS št. 113/05 in 51/07-ZUstS) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Šola, ki se je za podporo izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa in s tem tudi za podporo komunikaciji s starši odločila za uporabo storitve na trgu, lahko preko ponudnika storitve kot pogodbenega obdelovalca posreduje roditeljem mladoletnega otroka tiste podatke, ki jih šola zakonito vodi v svojih zbirkah osebnih podatkov na podlagi zakona ali privolitve roditeljev in če je takšna obdelava osebnih podatkov predvidena v Pogodbi o obdelavi osebnih podatkov med šolo in pogodbenim obdelovalcem. Pridobivanje podatkov o poteku šolanja lastnega otroka predstavlja izvrševanje roditeljske pravice, ki je neodvisna od skrbništva, vsak roditelj pa se lahko sam odloča, na kakšen način želi pridobivati te podatke. Po mnenju IP lahko roditelj, ki mu ni bila odvzeta roditeljska pravica, za pridobivanje podatkov o poteku šolanja lastnega otroka pooblasti drugo osebo.

 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami, v nadaljevanju: ZZZDR) v drugem odstavku 4. člena določa, da imajo starši pravice in dolžnosti, da skrbijo za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih mladoletnih otrok. Te pravice in dolžnosti sestavljajo roditeljsko pravico, ki glede na določbe tretjega odstavka 4. člena pripada skupaj očetu in materi. Pridobivanje podatkov o poteku šolanja lastnega otroka predstavlja izvrševanje roditeljske pravice, ki je neodvisna od skrbništva, torej imata oba starša, če jima ni bila odvzeta roditeljska pravica, pravico do podatkov o poteku šolanja mladoletnega otroka, se pa lahko vsak sam odloča, na kakšen način želi pridobivati te podatke.

 

IP meni, da roditelj, ki nima omejene roditeljske pravice, lahko pooblasti drugo osebo za komunikacijo s šolo in v okviru tega tudi za izmenjavo osebnih podatkov otroka; torej glede na namen in cilje storitve eAsistent, tudi za uporabo storitve eAsistent. O veljavnosti oziroma ustreznosti pooblastila za izvrševanje te roditeljske pravice IP ne more presojati. Vsekakor vsak starš (ki nima omejene roditeljske pravice) veljavno izvaja seznanitev s podatki za lastnega otroka v okviru navedenega sam in lahko posledično poda pooblastilo zase. IP prav tako ni pristojen presojati o sporu med staršema glede izbire osebe, ki se ji posamezen starš odloči dati pooblastilo. Morebitni spor med staršema se lahko v skrajni fazi rešuje preko Centra za socialno delo.

 

IP predlaga, da se tudi za odgovor na vaše tretje vprašanje obrnete na Center za socialno delo ali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, saj se nanaša na izvrševanje roditeljskih pravic in ne na področje varstva podatkov.

 

Na IP je bilo v preteklosti naslovljeno že veliko vprašanj glede uporabe aplikacije eAsistent. Nekatere odgovore na morebitna vaša dodatna vprašanja glede obdelave osebnih podatkov učencev boste našli v mnenjih, objavljenih na spletnih straneh IP. Najlažje do teh informacij pridete tako, da v Iskalniku po odločbah in mnenjih VOP (https://www.ip-rs.si/vop/) izberete vsebinsko področje Šolstvo.

 

Mnenja, ki se nanašajo na aplikacijo eAsistent pa so:

 

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravila:

mag. Maruška Damjan

država nadzornica za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka