Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.06.2020
Naslov: Vrtec in posredovanje osebnih podatkov odvetniku
Številka: 07120-1/2020/430
Vsebina: Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Vrtec, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste od odvetnika skladno z 10. členom Zakona o odvetništvu prejeli zahtevo za podatke o tem, kako pogosto in na kakšen način je bil določen starš v stikih z vašo ustanovo. Zanima vas, ali mu lahko posredujete zahtevane podatke.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Prvi odstavek 10. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZOdv) določa, da so ne glede na določbe drugih zakonov, ki določajo posredovanje osebnih podatkov upravljavcem osebnih podatkov in uporabnikom osebnih podatkov, državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil dolžni brez privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, brezplačno dati odvetniku podatke, ki jih potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi in to v roku 15 dni od dneva, ko prejmejo pisno zahtevo odvetnika. Drugi odstavek istega člena pa določa, da odvetnik nima pravice iz prejšnjega odstavka, če gre za osebne podatke, ki so na podlagi posebnih zakonskih določb dostopni le pooblaščenim organom.

 

Iz zgoraj navedenega sledi, da vrtec, ki ni državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti in ne nosilec javnih pooblastil, ni zavezan posredovati podatkov po prvem odstavku 10. člena ZOdv. Vrtci so namreč izvajalci javne službe in tako zbirke osebnih podatkov, ki jih pri tem vodijo, niso povezane z izvrševanjem javnega pooblastila, zato se prvi odstavek 10. člena ZOdv na podatke iz drugih zbirk osebnih podatkov ne razteza.

 

Tako bi odvetnik osebne podatke smel pridobiti le ob obstoju katere izmed drugih pravnih podlag iz člena 6 Splošne uredbe, ki določa, da je obdelava zakonita v naslednjih primerih:

(a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
(b)    obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
(c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
(d)    obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
(e)    obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
(f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Upravljavec osebnih podatkov sme osebne podatke posredovati samo, če je prepričan v obstoj pravne podlage in jo lahko kasneje tudi izkaže (ob morebitnem nadzoru s strani Informacijskega pooblaščenca ali zahtevi po informacijah od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki). Če presodite, da ni podana nobena od pravnih podlag, navedenih v členu 6 Splošne uredbe, morate zahtevek odvetnika zavrniti. Odvetnika lahko sicer v zavrnitvi posredovanja po 10. členu ZOdv povabite, da vam izkaže kakšno drugo pravno podlago za pridobivanje podatkov skladno s členom 6 Splošne uredbe.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka