Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.01.2019
Naslov: Fotografiranje otrok - pacientov
Številka: 0712-3/2018/2699
Vsebina: Fotografije kot OP, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo 26. 12. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali je dovoljeno, da starši v bolnišnici fotografirajo hospitaliziranega otroka, ki ni njihov in staršem tega otroka, s katerimi imajo sicer ustni dogovor, nato preko telefona posredujejo fotografije njihovega otroka in jim na ta način poročajo o trenutnem stanju njihovega otroka. Verjetno gre za nezaupanje do zdravstvenega osebja in je tak dogovor med starši lahko vprašljiv tudi iz etičnega vidika.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Vprašanje se le delno nanaša na področje varstva osebnih podatkov, saj gre v konkretnem primeru tudi za področje širše zasebnosti oziroma varstva osebnostnih pravic. Do etičnih vidikov tovrstnega ravnanja se zaradi nepristojnosti ne opredeljujemo.

 

 

 

Z vidika varstva osebnih podatkov je dopustno, da pooblaščenec (npr. starši hospitaliziranega otroka, ki leži v isti bolniški sobi kot otrok, ki se ga fotografira) v imenu pooblastitelja (npr. staršev hospitaliziranega otroka, ki se ga fotografira) fotografira hospitaliziranega pooblastiteljevega otroka do dopolnjenega 15 leta starosti ter pooblastitelju posreduje fotografije z namenom spremljanja otrokovega stanja.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

V zvezi z zgornjim mnenjem se sklicujemo na nekatera pojasnila o fotografiranju, o pooblastilih, domači ali osebni rabi osebnih podatkov ter o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki so že dostopna s pomočjo iskalnika po mnenjih na naši spletni strani.

 

Glede na to, da je po Zakonu o pacientovih pravicah starostna meja za odločanje o lastnih osebnih podatkih 15 let, menimo, da je po dopolnjenem 15 letu starosti potrebno soglasje otroka. 

 

Način, obseg in druge okoliščine fotografiranja ter posredovanja fotografij so odvisni od vsebine pooblastila. Za pooblaščenca je pomembno, da pooblastilo ni prekoračeno.

 

Čeprav v konkretnem primeru bolnišnica ni upravljavec fotografij, je za bolnišnico priporočljivo, da obstoj pooblastila preveri pri starših fotografiranega otroka.

 

Pooblastilo je lahko tudi ustno, v primeru spora pa bi bilo treba na drug način dokazati obstoj in vsebino ter druge pomembne okoliščine danega pooblastila.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka