Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.06.2020
Naslov: Obdelava OP s poslovne vizitke
Številka: 07121-1/2020/1140
Vsebina: Definicija OP, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede obdelave osebnih podatkov z vizitke, ki vam jo je izročila stranka oziroma poslovni partner.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne sme pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov vnaprej potrjevati posameznih rešitev ali konkretnih dejanj obdelave osebnih podatkov z vidika skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Skladno s 1. točko 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov je osebni podatek katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

Obdelava v skladu z 2. točko 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

 

Podatki s pridobljene vizitke tako navadno predstavljajo osebne podatke. Iz vizitke so namreč navadno razvidni ime, priimek ter podatek o zaposlitvi, kar je dovolj za zadostovanje pogoju, da posameznik postane določen ali vsaj določljiv. Našteti podatki v večini primerov omogočijo dokaj enostavno identifikacijo posameznika. To pomeni, da je za zakonito obdelavo teh osebnih podatkov treba imeti eno izmed pravnih podlag iz 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, med katerimi sta tudi obdelava na podlagi zakonitih interesov (točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov) in privolitev posameznika (točka (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

IP pojasnjuje, da pogosto ustrezno pravno podlago za uporabo osebnih podatkov z vizitke lahko predstavlja uresničevanje zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec. Prejete osebne podatke iz vizitke je tako dopustno uporabiti za namen, za katerega so bili podatki pridobljeni, nikakor pa ne pa za drug, nepovezan namen. Ob tem je treba paziti, da se pretirano ne poseže v pričakovano zasebnost posameznika, ki vam je izročil vizitko. Zagotoviti je torej treba, da je obdelava osebnih podatkov z vizitke skladna z namenom njihove pridobitve. Obdelava mora torej biti takšna, da lahko stranka oziroma potencialni poslovni partner, ki vam je izročil vizitko, razumno pričakuje uporabo podatkov z vizitke v ta namen.

 

IP sklepno ponavlja, da v okviru nezavezujočega mnenja ne more presojati, ali so v konkretnem primeru, za konkreten namen in podatke izpolnjeni navedeni pogoji za obdelavo. To je namreč naloga upravljavca, IP pa lahko konkretno presojo zakonitosti obdelave v posameznem primeru opravi le v okviru inšpekcijskega ali upravnega postopka.

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka