Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.06.2020
Naslov: Videonadzor vstopa na žičnico
Številka: 07121-1/2020/1100
Vsebina: Informiranje posameznika, Pravne podlage, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede videonadzora na smučiščih z namenom kontrole uporabe smučarskih vozovnic.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je odgovornost za zakonito vzpostavitev in izvajanje videonadzora vedno na upravljavcu osebnih podatkov (v konkretnem primeru torej na upravljavcu smučišča), ki mora biti to zmožen tudi dokazati. IP izven postopka inšpekcijskega nadzora ne more podajati konkretnih ocen o tem, ali upravljavec izpolnjuje pogoje za uvedbo in izvajanje videonadzora, niti se ne more opredeljevati glede konkretnih lokacij oziroma točk, kjer bi se videonadzor izvajal, zato vam na podlagi vašega zaprosila za mnenje v nadaljevanju posredujemo le nekaj splošnih pojasnil v zvezi z izvajanjem videonadzora. Dokončno presojo zakonitosti obdelave osebnih podatkov lahko IP poda le v konkretnem inšpekcijskem postopku

IP nadalje pojasnjuje, da je videonadzor sam po sebi ena hujših oblik posegov v zasebnost posameznika, zato je prav, da je ustrezno zakonsko reguliran in omejen na tisto, kar je nujno in sorazmerno za doseganje ciljev in namenov, ki naj bi jim videonadzor služil. V Sloveniji to ureja ZVOP-1, ki se v tem delu do morebitne drugačne ureditve še uporablja tudi po začetku veljave Splošne uredbe o varstvu podatkov. Videonadzora zasebnih površin (tudi smučišč) ZVOP-1 posebej ne ureja, zato je videonadzor, ki ga opisujete v vašem zaprosilu, dopusten pod pogojem, če za izvajanje takšnega videonadzora obstaja katera od pravnih podlag iz prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Ta določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
(b)    obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
(c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
(d)    obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
(e)    obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
(f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. 

V primeru uporabe videonadzora nad ozkim delom smučišča, kjer se opravlja registracija vozovnice oziroma vstopa na žičnico, bi se morda kot pravna podlaga za izvajanje videonadzora lahko uporabila točka (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Posameznik namreč ob nakupu smučarske vozovnice z upravljavcem smučišča sklene pogodbeno razmerje, v okviru katerega zavezanec smučarju zagotavlja možnost uporabe smučišča ter na njem nameščenih naprav pod določenimi pogoji (slednji so navadno opredeljeni v splošnih pogojih uporabe oziroma poslovanja) ter upoštevajoč vrsto vozovnice, ki je bila predmet nakupa. Glede na to, da ima upravljavec navadno v splošnih pogojih določeno, da vozovnice niso prenosljive, je te pogoje posameznik z nakupom vozovnice tudi sprejel. Obdelava podatkov z namenom ugotavljanja dejstva, ali smučarsko vozovnico uporablja ista oseba, je tako del pogodbenega razmerja, v katerega smučar vstopi z nakupom smučarske vozovnice in je tako potrebna za izpolnjevanje pogodbenega razmerja med upravljavcem in smučarjem. V tistih primerih, ko drug posameznik v nasprotju s splošnimi pogoji uporabljajo smučarsko vozovnico, ki jo je kupil drugi smučar, pa bi pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov morda lahko predstavljala točka (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obdelava osebnih podatkov teh smučarjev bi tako lahko bila potrebna in primerna za uresničevanje zakonitih interesov upravljavca (preprečevanje prenosljivosti oziroma zlorab vozovnice).

IP pojasnjuje tudi, da se osebni podatki v skladu z določbo (b) točke prvega odstavka 5. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov zbirajo le za določene in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni. Izvajanje opisanega videonadzora je v primeru obstoja ustrezne pravne podlage lahko dopustno v primeru, če so kamere postavljene in uporabljene za njihov običajen namen (torej za namen kontrole uporabnikov smučarske vozovnice oziroma preprečevanja njene prenosljivosti med različnimi uporabniki) in če se z videonadzorom nesorazmerno ne posega v posameznikovo pravico do zasebnosti.  Upravljavec pa mora ob tem poskrbeti tudi za druge vidike kot npr. ustrezna opredelitev rokov hrambe posnetkov, zagotavljanja določenih standardov varovanja, omejitev in sledljivost dostopa do posnetkov ipd. Prav tako mora biti videonadzor usmerjen na točno določen in omejen prostor (zgolj npr. na mesto, kjer se opravlja registracija vozovnice oziroma vstopa na žičnico), da tako najmanj posega v zasebnost posameznika.

Ob tem IP opominja, da mora v skladu s 74. členom ZVOP-1 oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja videonadzor, o tem objaviti obvestilo, in sicer na način, ki bi omogočal posamezniku, da se seznani z izvajanjem videonadzora najkasneje takrat, ko se nad njim začne izvajati videonadzor. Takšno obvestilo mora vsebovati najmanj (1) informacijo o tem, da se izvaja videonadzor, (2) naziv osebe, ki izvaja videonadzor ter (3) telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki, poleg teh informacij pa mora izvajalec videonadzora na enostaven in pregleden način zagotoviti še vse dodatne informacije, ki jih določata prvi in drugi odstavek 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Več informacij o videonadzoru je na voljo v smernicah IP, ki so objavljene na spletni strani:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf

Prav tako je IP glede videonadzora v večstanovanjskih stavbah izdal številna mnenja, ki so objavljena na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/vop/

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka