Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.06.2020
Naslov: Objava podatkov s.p.
Številka: 07121-1/2020/1147
Vsebina: Definicija OP
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem navajate, da ste imeli pred časom na svoje ime prijavljeno dejavnost samostojnega podjetnika, ki ste jo zaprli leta 2012. Ker je davčna številka dejavnosti enaka vaši osebni davčni številki, lahko na različnih spletnih straneh  poleg svojega imena vidite tudi vašo davčno številko. Seznanjeni ste z mnenji IP, ki se v zvezi s podatki samostojnih podjetnikov sklicuje na odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-298/04-26, z dne 27.10.2005, kjer je med drugim navedeno, da 'podatke v registru transakcijskih računov zasebnika ni mogoče šteti za osebne podatke, saj se ne nanašajo na fizično osebo kot posameznika, temveč osebo kot osebo, ki opravlja dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi'. Menite, da gre v primeru vaše dejavnosti s.p. za javno objavljeno davčno številko fizične osebe, saj pravni subjekt s.p. že 7 let ne obstaja. Zanima vas, ali bi bilo smiselno in mogoče zahtevati izbris davčne številke iz vseh javno objavljenih registrov in ali je mogoče zamenjati osebno davčno številko.

 

IP skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) daje neobvezna mnenja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.  

Glede na definicijo osebnega podatka je davčna številka fizične osebe,  – posameznika – nedvomno osebni podatek, vendar pa je v primeru, ko posameznik nastopa kot nosilec dejavnosti bodisi pravne osebe ali kot samostojni podjetnik posameznik, zaradi varnosti pravnega prometa pravica do varstva osebnih podatkov posameznika okrnjena in posameznik v tej funkciji ne more uživati toliko pravic kot posameznik v funkciji fizične osebe. Na to razlikovanje je opozorilo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi, ki jo navajate, pa tudi v odločbi U-I-84/03-15, v kateri je Ustavno sodišče navedlo, da varstvo osebnih podatkov uživajo posamezniki samo, če gre za osebne podatke. Podatkov, ki se nanašajo na eno od oblik, ki jih Zakon o gospodarskih družbah predvideva za opravljanje pridobitne dejavnosti, na splošno ni mogoče obravnavati kot osebne podatke, saj se ne nanašajo na fizično osebo kot posameznika, temveč na fizično osebo kot podjetnika. Čeprav podjetnik lahko nastopa tudi kot fizična oseba, pri opravljanju pridobitne dejavnosti obeh vlog ni mogoče enačiti. Tudi v primerih, ko je dejavnost samostojnega podjetnika že prenehala, podatka, ki se nanaša na podjetnika, ni mogoče šteti za osebni podatek, temveč na podatke v povezavi z dejavnostjo podjetnika, vendar pa ob tem ni mogoče spregledati, da je iz teh podatkov možno izluščiti podatke o posamezniku in javna objava podatkov o samostojnem podjetniku pomeni poseg v pravico iz prvega odstavka 38. člena Ustave (varstvo osebnih podatkov), poseg v ustavne pravice pa je dopusten le ob pogojih, določenih s tretjim odstavkom 15. člena Ustave, na podlagi katerega mora za omejitev človekove pravice obstajati ustavno dopusten cilj, poleg tega pa mora biti poseg v skladu z načelom sorazmernosti.  

V vašem primeru gre torej za objavo podatkov, vezanih na delovanje s.p., ne glede na to, da ste z dejavnostjo prenehali, se pa postavlja vprašanje, ali je po več letih od zaprtja s.p. objava davčne številke v skladu z načelom sorazmernosti.

 

Glede na navedeno vam predlagamo, da se glede izbrisa vaših podatkov obrnete na upravljavce konkretnih spletnih strani, glede možnosti spremembe davčne številke pa na Finančno upravo RS.  

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka