Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.06.2020
Naslov: Javna objava ocen zdravja kolkov vzrejnih mačk
Številka: 07121-1/2020/982
Vsebina: Definicija OP, Društva, Pravne podlage, Privolitev, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da vaš veljavni Pravilnik za vzrejo mačk zahteva javno objavo ocene zdravja kolkov vzrejnih mačk. Ker želite članom omogočiti pridobivanje veljavne ocene tudi pri organizacijah, ki same ne objavljajo ocen, bi jih objavljali na vaši strani. Objava bi vsebovala podatke o mačkah:

  •  polno ime mačke, ki vsebuje tudi ime vzrejališča,
  •  številka transponderja (mikročip),
  •  ocena stanja kolkov podana z besedo (Good / Fair / Borderline / Mild / Moderate / Severe) oz. črko (A1 / A2 / B1 / C / D / E).

Zanima vas, ali je takšna objava na vaših straneh lahko sporna z vidika varovanja osebnih podatkov, kjer predhodno strinjanje lastnika mačke ni dovolj. Pojasnjujete, da so vse te mačke v lasti vaših članov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Osebni podatki pomenijo skladno s členom 4(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

Pri določitvi, ali nek podatek predstavlja osebni podatek, je ključen test o določljivost posameznika. Na določljivost posameznika pa se gleda široko, torej ne samo skozi lastne zmožnosti, namene in interese, temveč se upošteva tudi, ali bi iz podatkov, ki jih obdelujete, drugi lahko izvedeli, na koga se nanašajo podatki. Treba je upoštevati vsa sredstva, informacije in znanja, ki jih imajo na voljo tudi drugi subjekti, ki bi lahko določili, za katerega posameznika gre.

 

To pomeni, da so podatki kot na primer ime in priimek posameznika načeloma njegovi osebni podatki, saj je posameznika na podlagi teh podatkov praviloma mogoče določiti ali je ta vsaj določljiv. IP meni, da lahko tudi določeni podatki o mački v kombinaciji s podatkom o imenu in priimku njenega lastnika predstavljajo osebne podatke, če je tak posameznik na podlagi navedenih podatkov določen ali vsaj določljiv. Bistveni pogoj za to, da podatki o mački postanejo osebni podatki, je torej ta, da je preko njih mogoče natančno identificirati posameznika.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov, tudi za njihovo objavo, je treba imeti zakonito in ustrezno pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov in so za zasebni sektor, kamor sodijo društva oziroma zveze društev, naslednje:

-      privolitev (točka (a)),

-      sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),

-      zakon oziroma izvajanje javnih nalog (točka (c) oziroma (e)),

-      zakoniti interesi, ki prevladajo nad interesi posameznika (točka (f)).

 

Izbira ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč konkretne okoliščine in namen obdelave, je obveznost upravljavca. IP poudarja, da je za zakonitost obdelave dovolj, da je izpolnjena ena od samostojnih pravnih podlag, ki jih določa člen 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Na splošno pojasnjujemo, da je IP za obdelavo osebnih podatkov v društvih sprejel tolmačenje, da kadar društva izvajajo dejavnosti, ki jih določajo pravila delovanja društva, potem obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi točke b) oziroma točke f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pri društvih se osebni podatki članov torej lahko obdelujejo brez njihove privolitve, če društva obdelujejo podatke v zvezi s svojo dejavnostjo, kar lahko člani upravičeno pričakujejo (npr. vabljenje na seje društva, obračun članarine, itd.). Kadar pa gre za dejavnost obdelave podatkov, ki je člani ne bi mogli upravičeno pričakovati, ker to na primer ni predvideno z notranjimi akti, potem je obdelava osebnih podatkov praviloma dopustna na podlagi njihove privolitve. V zvezi s pravnimi podlagami za obdelavo osebnih podatkov v društvih si lahko preberete tudi mnenje IP št. 0712-1/2018/622 z dne 15. 3. 2018.

 

Iz vašega zaprosila izhaja, da se javna objava ocene zdravja kolkov vzrejnih mačk opravi na podlagi predhodnega strinjanja lastnika mačke. Kadar posameznik privoli v obdelavo njegovih osebnih podatkov v določen namen, pa je treba upoštevati podrobnejša določila Splošne uredbe o varstvu podatkov glede pogojev za veljavnost privolitve iz člena 7. Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (člen 4(11) Splošne uredbe o varstvu podatkov). Posameznik mora torej jasno podati privolitev za zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov za konkreten namen. Upravljavec mora biti zmožen dokazati, da je posameznik privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov. Posameznik ima tudi pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče. Več o pogojih za veljavno privolitev si lahko preberete na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/.

 

Če torej lastniki mačk podajo veljavno privolitev za objavo določenih njihovih osebnih podatkov na vaši strani, potem takšna objava z vidika varstva osebnih podatkov načeloma ne bi smela biti sporna. Ob tem pa poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodlocas.si.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov, predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

 

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

 

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.