Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 29.05.2020
Naslov: Izmenjava podatkov za namen ugotavljanja upravičenosti do enkratnega solidarnostnega dodatka
Številka: 07120-1/2020/380
Vsebina: Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da bi za obravnavo vlog za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za člane kmetije po 58. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo na ministrstvu potrebovali podatke, s katerimi razpolaga ZPIZ, pri čemer bi na podlagi podatkov vlagatelja preverili, ali je ta že prejel enkratni solidarnostni dodatek za upokojence iz 57. člena navedenega zakona. Pojasnjujete, da se bodo postopki obravnave vlog vodili na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Dodajate, da iz vloge izhaja, da vlagatelj soglaša s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o upravičenosti do sredstev na podlagi zakona, vključno s podatki iz evidenc ZPIZ. Zanima vas, ali je takšen dogovor z ZPIZ o izmenjavi podatkov, ki ga prilagate, ustrezen.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. To pomeni, da IP v okviru izdaje mnenja ne more odločati o tem, ali so v konkretnem primeru podani pogoji za izmenjavo osebnih podatkov niti ne more potrjevati ustreznosti konkretnih dogovorov med upravljavci, temveč lahko zgolj opozori na relevantno pravno podlago ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je določeno posredovanje podatkov zakonito. Konkretno presojo pa lahko oziroma mora opraviti izključno upravljavec osebnih podatkov. Prav tako IP v skladu s prakso Ustavnega sodišča RS ni pristojen posegati v vodenje uradnih postopkov, za katere so pristojni drugi organi.

 

IP pojasnjuje, da je za vsako obdelavo osebnih podatkov, torej med drugim tudi za njihovo razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, treba imeti zakonito in ustrezno pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe. Skladno s členom 6(1)(c) Splošne uredbe je obdelava zakonita, če je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca, na podlagi člena 6(1)(e) Splošne uredbe pa, če je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

 

Izbira ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč konkretne okoliščine in namen obdelave, je obveznost upravljavca. IP pa poudarja, da je za zakonitost obdelave dovolj, da je izpolnjena ena od samostojnih pravnih podlag, ki jih določa člen 6(1) Splošne uredbe. To pomeni, da v kolikor upravljavec osebne podatke obdeluje npr. na podlagi zakona, za te podatke privolitev ni dolžan pridobivati.

 

V primeru izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za člane kmetije po 58. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20, v nadaljevanju ZIUZEOP) gre za izpolnjevaje obveznosti, ki jo izplačevalcu nalaga zakon. IP ugotavlja, da navedeni zakon ne določa, iz katerih zbirk in na kakšen način bo ministrstvo pridobilo osebne podatke vlagateljev, ki so potrebni za izplačilo navedenega solidarnostnega dodatka, ter katere vrste osebnih podatkov se bodo obdelovale za te namene.

 

Glede na vaše pojasnilo, da se bodo postopki za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka članom kmetij vodili na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, je pravna podlaga za pridobivanje osebnih podatkov v zvezi z odločanjem o izplačilu podana v Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju ZUP). Po 139. členu ZUP lahko uradna oseba, ki vodi postopek, med postopkom ves čas ugotavlja dejansko stanje in izvaja dokaze o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena. Uradna oseba lahko skladno s 139. členom ZUP:

  • odredi po uradni dolžnosti izvedbo vsakega dokaza, če spozna, da je to potrebno za razjasnitev zadeve;
  • si preskrbi po uradni dolžnosti podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco organ, ki je pristojen za odločanje. Enako ravna uradna oseba glede dejstev, o katerih vodi uradno evidenco kakšen drug državni organ oziroma organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila;
  • pridobiva za potrebe ugotavljanja dejanskega stanja osebne podatke iz uradnih evidenc o stranki, ki je vložila zahtevo za uvedbo postopka, razen, če je stranka pridobitev teh podatkov izrecno prepovedala. Podatke, ki štejejo za davčno tajnost, ali se nanašajo na rasno in drugo poreklo, politična, verska in druga prepričanja, pripadnost sindikatu, spolno vedenje, kazenske obsodbe ter zdravstvene podatke, si lahko uradna oseba v skladu s prejšnjima odstavkoma priskrbi le, če tako določa zakon, ali na podlagi izrecne pisne privolitve stranke oziroma druge osebe, na katero se ti podatki nanašajo.

Če uradne evidence ne vodi organ, ki je pristojen za odločanje, je dolžan od pristojnega organa podatke brezplačno zahtevati takoj oziroma najkasneje v roku treh delovnih dni po vložitvi vloge. Zaprošeni organ je dolžan te podatke posredovati takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni, če ni v predpisu, ki ureja uradno evidenco, drugače določeno. Določbe petega in šestega odstavka 139. člena ZUP se štejejo za zadostno zakonsko podlago za pridobivanje osebnih podatkov v smislu zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ne glede na to, ali posebni (materialni) zakoni za posamezne vrste upravnih postopkov vsebujejo takšno podlago.

 

Na podlagi 34.a člena ZUP so upravljavci zbirk osebnih podatkov, ki razpolagajo s podatki, ki so potrebni za ugotovitev dejstev v zvezi z vodenjem in odločanjem v upravnem postopku, dolžni na podlagi obrazložene zahteve organa, brezplačno, najkasneje v roku 15 dni, posredovati zahtevane podatke. Zahteva mora vsebovati navedbo zahtevanih podatkov, pravno podlago za posredovanje, namen njihove uporabe in številko upravne zadeve.

 

V četrtem odstavku 58. člena ZIUZEOP je določeno, da so upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka za druge ranljive skupine oseb tudi osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso upravičene do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence iz prejšnjega člena in katerih lastni dohodki ne presegajo premoženjskega cenzusa za pridobitev pravice do varstvenega dodatka po posebnem zakonu, če so dopolnile 65 let starosti in so člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo. Glede na navedeno bi po mnenju IP lahko ministrstvo na podlagi 58. člena ZIUZEOP v zvezi z zgoraj navedenimi določbami ZUP za namen odločanja o izplačilu enkratnega solidarnostnega dodatka članom kmetij v upravnem postopku od ZPIZ obrazloženo zahtevalo podatek o enkratnem solidarnostnem dodatku za upokojence iz 57. člena ZIUZEOP.

 

Pravna podlaga za siceršnjo obdelavo osebnih podatkov vlagateljev, ki jim po zakonu pripada navedeni dodatek za člane kmetije, pa bi lahko izhajala iz točke (e) člena 6(1) Splošne uredbe (v povezavi z ZIUZEOP in ZUP), po kateri je obdelava osebnih podatkov dopustna, če je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu. Izplačevalec enkratnega solidarnostnega dodatka je na podlagi teh določb načeloma upravičen, da za določen čas vzpostaviti evidenco upravičencev in izplačil enkratnega solidarnostnega dodatka članom kmetije.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov