Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.06.2020
Naslov: Raziskava na zaposlenih
Številka: 07121-1/2020/795
Vsebina: Delovna razmerja, Posebne vrste, Privolitev
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) je dne 29. 4. 2020 prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da v okviru vašega multinacionalnega podjetja želijo izpeljati globalni projekt merjenja izboljšav na področju Inclusion & Diversity (raznolikosti in vključevanja) z zbiranjem posebne vrste osebnih podatkov zaposlenih na prostovoljni osnovi – konkretno vprašalnik zahteva od anketirancev opredelitev glede svojega spola, podrobnejše kot le ženski/moški. Menite, da se omenjene podatke za namen izvedbe navedene raziskave lahko zbira na podlagi soglasja, vendar zaradi specifičnosti razmerja podrejenosti, ki velja med delavcem in delodajalcem, dodatno prosite še za mnenje IP.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da v okviru neobveznega mnenja ne more presojati ustreznosti pravnih podlag za konkretno obdelavo osebnih podatkov.

 

Na splošno IP pojasnjuje, da med 'posebne vrste osebnih podatkov' skladno s členom 9 Splošne uredbe med drugim sodijo tudi osebni podatki 'v zvezi z zdravjem' in 'podatki v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo'. Obdelave posebnih vrst osebnih podatkov so dopustne le če je izpolnjen en od pogojev iz določbe 9(2) Splošne uredbe. Med drugim tudi kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dal izrecno privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov, razen kadar pravo Unije ali pravo države članice določa, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne sme odstopiti od prepovedi iz odstavka 1. IP pojasnjuje, da pravo Republike Slovenije ali zadevno pravo EU ne prepoveduje obdelave posebnih vrst osebnih podatkov v delovnih razmerjih na podlagi izrecne privolitve zaposlenega, če so izpolnjeni pogoji veljavne privolitve skladno s Splošno uredbo – zlasti, da se privolitev mora šteti za prostovoljno. V delovnem razmerju se za prostovoljno šteje tista privolitev, pri kateri zavrnitev soglasja nima posledic na delovno razmerje oziroma na delavčev pravni položaj. V skladu z načelom odgovornosti pa mora biti delodajalec sposoben izkazati prostovoljno naravo privolitve. Več o pogojih veljavne privolitve v delovnih razmerjih je IP opisal v svojih smernicah glede obdelave osebnih podatkov v delovnih razmerjih (str. 7).

 

IP dodaja, da so upravljavci po Splošni uredbi dolžni izvesti tudi oceno učinka na varstvo osebnih podatkov, kadar je možno, da bi lahko vrsta predvidene obdelave povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov (člen 35 Splošne uredbe). V skladu s 7. točko Seznama dejanj obdelav osebnih podatkov, za katere velja zahteva po izvedbi ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov, je ocena učinka obvezna tudi kadar obstaja nesorazmerje moči med upravljavcem in obdelovalcem. Glede na navedeno IP predlaga, da (v kolikor tega še niste storili) preučite potrebo za izvedbo ocene učinka za predvideno obdelavo osebnih podatkov. Več o oceni učinka lahko najdete v smernicah IP glede ocene učinka na varstvo osebnih podatkov (priloga 3 navedenih smernic vsebuje seznam dejanj obdelav osebnih podatkov, za katere velja zahteva po izvedbi ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov po 4. odstavku člena 35 Uredbe (EU) 2016/679).

 

Lep pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo