Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.01.2019
Naslov: Objava slik gasilcev
Številka: 0712-3/2018/2723
Vsebina: Društva, Fotografije kot OP
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede dopustnosti objave fotografij gasilcev posameznih gasilskih društev, članov vaše gasilske zveze, v knjigi o gasilstvu.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da mora za zakonito obdelavo osebnih podatkov obstajati pravna podlaga. V 6. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov je določeno, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«.

Ob tem je treba upoštevati, da se zadnja točka (f) ne more uporabljati za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

 

IP je sprejel načelno mnenje glede ustreznih pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov v društvih (mnenje IP št. 0712-1/2018/622, z dne 15. 3. 2018). Do mnenja lahko dostopate na naslednji povezavi:

https://www.ip-rs.si/vop/splosno-glede-obdelave-osebnih-podatkov-v-drustvih-3088/

 

Iz mnenja izhaja, da gre skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov tolmačiti, da ko društva obdelujejo osebne podatke svojih članov za namen delovanja društva (kot to določajo akti društva), jih obdelujejo zlasti na podlagi člena 6 (1b) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da je obdelava zakonita, kadar je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. IP torej meni, da se v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov članstvo v društvu lahko razume kot pogodbeno razmerje, kjer član z včlanitvijo prevzame določene obveznosti in hkrati pridobi določene pravice glede sodelovanja v društvu (razmerje med članom in društvom ali zvezo društev je opredeljeno v aktih društva in zveze). V tem primeru dodatna privolitev ni potrebna.

 

Iz omenjenega  mnenja izhaja tudi, da kadar je ustrezno, je obdelava osebnih podatkov članov društva lahko dopustna tudi na podlagi člena 6 (1f) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki pravi, da je obdelava zakonita, če je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. Po mnenju IP gre navedeno določbo razumeti kot neposredno zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov članov društev, ki že zaradi posebnega interesa združevanja obdelujejo posebne vrste osebne podatke svojih članov (npr. invalidska društva, društva bolnikov, itd.). Glede na navedeno bi se obdelava v tem primeru štela za zakonito, če se osebni podatki obdelujejo za namene zakonitih dejavnosti društva, kot so le-te opredeljene v zakonu ali v splošnem aktu društva. Tudi v tem primeru dodatna privolitev ni potrebna,  bi jo pa društvo potrebovalo v primeru, ko bi se osebni podatki članov obdelovali za druge namene ali posredovali tretjim osebam.

 

Osebno privolitev kot podlago za obdelavo osebnih podatkov članov društva bo treba pridobivati zlasti v primerih, ko gre za obdelavo zunaj tistih namenov, ki so v neposredni zvezi z delovanjem društva. Tak primer je lahko tudi objava fotografij članov v knjigi, saj takšna objava osebnih podatkov običajno ni potrebna za samo članstvo in delovanje društva.

 

Vaša zveza tako kot večina ostalih podobnih organizacij deluje v skladu z določbami Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08 – odl. US, 95/08 – skl. US, 39/11, 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZDru-1), ki v določbah prvega in drugega odstavka 2. člena določa, da je združevanje prostovoljno ter da lahko vsakdo postane član društva in v društvu deluje pod pogoji, ki jih društvo določi v temeljnem aktu.

 

Društvo je v skladu z 9. členom ZDru-1 v svojem temeljnem aktu dolžno predpisati in opredeliti namen in cilje delovanja, dejavnost oziroma naloge, način upravljanja ter pravice in obveznosti članov. Posameznik lahko postane in ostane član društva le, če se strinja s pogoji, ki so zapisani in določeni s temeljnim aktom, obdelava osebnih podatkov članov društva pa je prav tako dopustna pod pogoji, ki so določeni s temeljnim aktom oziroma za namene, za katere je dal posameznik veljavno privolitev. IP pri tem poudarja, da mora biti posameznik ob vstopu v društvo seznanjen s temeljnim aktom, s čimer se šteje tudi, da mora biti seznanjen tudi z obdelavo njegovih osebnih podatkov, ki jo društvo izvaja za namene svojih zakonitih dejavnosti.

 

V kolikor v vaši gasilski zvezi kot društvu oziroma zvezi društev v svojem temeljnem aktu sami niste določili pravil obdelave osebnih podatkov ali pa ste jih določili in ne obsegajo tudi objave fotografij članov v knjigah in podobnih publikacijah, jih lahko v skladu s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov obdelujete na podlagi zakona ali na podlagi osebne privolitve posameznika. Ker IP ni znan noben zakon, ki bi določal obdelavo fotografij gasilcev kot osebnih podatkov v društvu, je objava fotografij v knjigi o gasilstvu (seveda pod pogojem, da so objavljeni na takšen način, da se lahko brez večjih težav določi posameznika) dopustna le na podlagi osebne privolitve posameznikov, ki se na njih nahajajo. Zato IP meni, da bi moralo društvo za objavo fotografij v knjigi pridobiti osebno privolitev vseh posameznikov, ki se na njih nahajajo.

 

Kadar posameznik privoli v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več namenov, je treba upoštevati podrobnejša določila Splošne uredbe o varstvu podatkov glede pogojev, po katerih se šteje, da je privolitev veljavna, ki so določeni v členu 7. Privolitev posameznika mora biti konkretna, razumljiva izjava ali drugo nedvoumno pritrdilno dejanje in dokazljiva. Privolitev mora biti dana z jasnim pritrdilnim dejanjem, kar pomeni, da posameznik prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno izrazi privolitev v obdelavo osebnih podatkov v zvezi z njim. Molk, vnaprej označena okenca ali kakršnakoli nedejavnost tako ne pomenijo privolitve. Posameznik mora torej jasno podati privolitev za zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov za konkreten namen. Upravljavec mora biti zmožen dokazati, da je posameznik privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov. Posameznik ima tudi pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče.

 

IP vas dodatno napotuje na svojo spletno stran, kjer lahko dobite več informacij o veljavni privolitvi: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka