Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.05.2020
Naslov: Zbiranje EMŠO udeležencev izobraževanj za odrasle
Številka: 07120-1/2020/352
Vsebina: EMŠO in davčna, Pravne podlage, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Na e-naslov Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) ste posredovali e-sporočilo, v katerem nas sprašujete, ali lahko – glede na to, da izvajate dejavnost, ki sodi v okvir Zakona o izobraževanju odraslih – od kandidatov in kandidatk, ki se udeležujejo izpita, zahtevate podatek o njihovi enotni matični številki občana (EMŠO). Ob tem ste opozorili, da  gre v veliki večini za tuje državljane, kar pomeni, da nimajo čisto vsi slovenske EMŠO in bi to morda lahko pomenilo neenotno obravnavo. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naš odgovor.

 

IP meni, da zbirke osebnih podatkov in vrste osebnih podatkov udeležencev izobraževanj, ki jih vodite v vsaki od zbirk ureja Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18; v nadaljevanju: ZIO-1). Navedeni zakon v 63. členu določa, cit.: 
»(1) Izvajalec programa osnovne šole za odrasle za potrebe izobraževalnega dela vodi naslednje evidence s podatki o udeležencih:
1.      evidenco o prijavljenih kandidatih za vpis,
2.      evidenco o udeležencih,
3.      osebni list, ki se vodi za vsakega udeleženca od vključitve do dokončanja izobraževanja oziroma  
         do izpisa,
4.      matično knjigo, ki obsega splošne podatke o vpisanih, o poteku njihovega izobraževanja od 
         vključitve do končanja izobraževanja oziroma do izpisa,
5.      evidenco o preverjanju in ocenjevanju znanja,
6.      evidenco o izpitih in
7.      evidenco o izdanih javnih listinah.
(2) Izvajalec javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle za potrebe izobraževalnega dela vodi naslednje evidence s podatki o udeležencih:
-        evidenco o prijavljenih kandidatih za vpis,
-        evidenco o udeležencih in
-        evidenco o izdanih javnih listinah.
(3) Evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena vsebujejo:
1.      zaporedno številko,
2.      osebno ime,
3.      EMŠO,
4.      spol,
5.      kraj in državo rojstva,
6.      naslov v Republiki Sloveniji, na katerem udeleženec stalno oziroma začasno prebiva (občina, 
         naselje, ulica, hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja, če obstajata),
7.      stalni oziroma začasni naslov v tujini (ime in koda države, ime ožjega območja, če v državi 
         obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja, če 
         obstajata, poštna številka in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v tujini štejejo kot sestavni del 
         naslova),
8.      državljanstvo,
9.      zaposlitveni status,
10.   podatke o starših v programu osnovne šole za odrasle (osebno ime, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče poslati nujna sporočila), kadar je udeleženec mlajši od 18 let,
11.   program ali dejavnost in evidenčno številko iz uradnega registra programov (vrsta in področje izobraževanja po KLASIUS).
(4) Evidenca o udeležencih iz 2. točke prvega odstavka in druge alineje drugega odstavka tega člena poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje še podatke o prijavi, vpisu, datumu vključitve oziroma datumu začetka izobraževanja, poteku izobraževanja, datumu izpisa in datumu zaključka izobraževanja.
(5) Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja poleg podatkov iz tretjega odstavka tega člena vsebuje še ocene iz posameznih predmetov, predmetnih področij oziroma drugih sestavin izobraževalnega programa, kadar je izobraževanje organizirano tako, da se znanje udeležencev preverja in ocenjuje sproti.
(6) Evidenca o izpitih poleg podatkov iz tretjega odstavka tega člena vsebuje še podatke o poteku izpita in o doseženi oceni ter osebno ime izpraševalca oziroma članov izpitne komisije, kadar udeleženec opravlja izpit pred komisijo.
(7) Evidenca o izdanih javnih listinah iz 7. točke prvega odstavka in tretje alineje drugega odstavka tega člena poleg podatkov iz tretjega odstavka tega člena vsebuje še podatke o vrsti in številki ter datumu izdane listine.
(8) Evidence iz tega člena se hrani trajno.
(9) Način vodenja evidenc in obdelavo podatkov določi minister.«
 

Iz navedenih določb ZIO-1 izhaja, da ste v svojih zbirkah osebnih podatkov zavezani k vodenju podatka o EMŠO udeležencev izobraževanj. 


Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik
informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:
mag. Tanja SLAK
država nadzornica za varstvo osebnih podatkov


To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.