Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.05.2020
Naslov: Posredovanje OP občinskemu svetniku
Številka: 07121-1/2020/841
Vsebina: Občine, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je 5. 5. 2020 po elektronski pošti prejel zaprosilo za mnenje glede pravne podlage občine za posredovanje osebnih podatkov občinskemu svetniku. Zanima vas, ali ima občinski svetnik pravico zahtevati od občine, da mu ta pošlje seznam, katera gospodinjstva na območju določene občine plačujejo odvoz smeti. Konkretno ste navedli, da imate v vaši občini odvoz odpadkov urejen s koncesijo, ampak ste v dvomu, ali lahko občina občinskemu svetniku posreduje celotni seznam z imenom nosilca gospodinjstva (na katerega se glasi npr. tudi položnica za plačilo te storitve). Želite odgovor na vprašanje, kako pravilno ravnati v tem primeru in katere podatke lahko občina posreduje občinskemu svetniku.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v členu 6.

 

Občinski svet je upravičen do pridobitve tistih osebnih podatkov, ki so potrebni za izvrševanje njegovih pristojnosti.

 

Upravljavec osebnih podatkov mora pri njihovem posredovanju upoštevati tudi načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov po členu 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Tako morajo biti posredovani osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se posredujejo (»najmanjši obseg podatkov«).

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v prvem odstavku člena 6:

»Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
(b)    obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
(c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
(d)    obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
(e)    obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
(f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«

 

V predmetni zadevi predstavlja pravno podlago Zakon o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A; v nadaljnjem besedilu ZLS), v povezavi z ustreznimi podzakonskimi akti in z akti posamezne občine.  Po 21.a členu ZLS občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti (to so naloge, kot jih našteva 21. člen ZLS), jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Drugi odstavek 21.a člena ZLS določa, katere osebne podatke lahko občina pridobiva in obdeluje.

 

V 29. členu ZLS so določene naloge in pristojnosti občinskega sveta, ki so:

  • sprejemanje občinskega proračuna in zaključnega računa;
  • nadzorovanje dela župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
  • odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z ZLS drugače določeno;
  • imenovanje in razreševanje članov sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
  • ter odločanje o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

 

Za izvajanje naštetih pristojnosti občinskega sveta so njegovi člani upravičeni do pridobivanja informacij in podatkov, ki izvajanje naštetih nalog tudi dejansko omogočajo. Pri tem mora upravljavec osebnih podatkov skladno z načelom »najmanjšega obsega podatkov« (člen 5(1c) Splošne uredbe o varstvu podatkov) v vsakem posameznem primeru ugotavljati, ali za navedeni namen izvajanja svojih pristojnosti občinski svet res potrebuje osebne podatke ali zadoščajo podatki, ki so v anonimizirani obliki (število gospodinjstev, vključenih v odvoz smeti, skupna vrednost plačanih storitev ipd.).

 

Ta ocena je odvisna od primera do primera in jo je dolžan narediti upravljavec sam. Zakonitost obdelave osebnih podatkov pa lahko IP poda zgolj v okviru inšpekcijskega postopka.

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                              Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                              informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka pri IP