Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.05.2020
Naslov: Prevoženi kilometri
Številka: 07121-1/2020/855
Vsebina: Definicija OP, Informiranje posameznika, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navedli ste, da različni subjekti, kot so zavarovalnice, avtoservisi ali servisi, ki izvajajo menjave avtomobilskih gum, od vas zahtevajo podatek o številu prevoženih kilometrih, ki ga tudi zabeležijo. Sprašujete, ali imajo navedeni servisi pravico od vas zahtevati ta podatek ter ali ga lahko zavrnete.

 

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Skladno s prvim odstavkom 4. člena Splošne uredbe predstavljajo osebni podatki katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik pa je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. IP meni, da tudi samo število prevoženih kilometrov z avtomobilom, ki se lahko pripiše določenem posamezniku oz. določljivem posamezniku (npr. preko identifikacijske številke avtomobila, t.i. VIN številke), predstavlja osebni podatek, na primer podatek, da je konkretna oseba s svojim avtomobilom v koledarskem letu prevozila določeno število kilometrov (oz. kakšno je stanje kilometrov po števcu).

 

Na splošno velja, da lahko vsi navedeni subjekti (subjekti zasebnega sektorja) obdelujejo vaše osebne podatke tedaj, ko za to obstaja primerna pravna podlaga iz prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe in sicer:

 

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Predlagamo vam, da se pri navedenih subjektih pozanimate o podrobnostih glede obdelave osebnega podatka. Namreč, skladno s 13. oz. 14. členom Splošne uredbe mora posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo, prejeti nekatere informacije, kot so npr. podatki o upravljavcu osebnih podatkov, nameni obdelave osebnih podatkov, obrazložitev zakonitih interesov upravljavca, uporabniki osebnih podatkov, informacije o prenosih osebnih podatkov, obdobje hrambe, poučitev o pravicah posameznikov, itd. V nadaljevanju vam zgolj na splošno predstavimo nekatere verjetne razloge za obdelavo podatka o prevoženih kilometrih.

 

Zavarovalnica bi lahko obdelovala podatek o številu prevoženih kilometrov za namene določanja višine zavarovalne premije. Okoliščine, ki jih zavarovalnice upoštevajo pri izračunu, so običajno del splošnih pogojev poslovanja, s katerimi se potrošniki navadno zavežejo ob sklenitvi pogodbe. Tako vam svetujemo, da te pogoje pred vsakokratno sklenitvijo zavarovalne police preučite. Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov bi v tem primeru lahko predstavljala točka (b) prvega odstavka 6. člena (pogodba).

 

Avtoservisi po vsej verjetnosti obdelujejo osebne podatke o številu prevoženih kilometrov npr. v okviru garancije, ki vam je bila izdana v času nakupa avtomobila. Pogoji, določeni v garancijskem listu običajno nalagajo določene servisne preglede, ki se navezujejo na število prevoženih kilometrov. Garancija za brezhibno delovanje je določena z 15.b členom Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18, v nadaljevanju: ZVPot). Garancija je tako vsaka obveznost, ki jo podjetje prevzame do potrošnika in s katero se zaveže, da potrošniku brezplačno popravi ali zamenja blago, vrne kupnino ali zagotovi drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu. Za blago, za katero je izdana garancija, mora kupec prejeti garancijski list (16. člen ZVPot), garancija pa dajalca garancije pravno zavezuje pod pogoji, določenimi v garancijskem listu in oglaševalskem sporočilu (17. člen ZVPot). Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je torej v tem primeru zakon (obvezna oz. prostovoljna garancija), oz. pogodba, v primeru da ste prejeli »pogodbeno garancijo«, ki vam omogoča dodatna oz. razširjena jamstva, ki so pogosto določena v splošnih pogojih poslovanja podjetij. Prav tako opozarjamo, da se prevoženi kilometri beležijo pri tehničnih pregledih avtomobila, skladno s Pravilnikom o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 43/19). Tretji odstavek 18. člena pravilnika tako določa, da se pri tehničnem pregledu vozila ugotavlja in preverja med drugim tudi podatek o številu prevoženih kilometrov po stanju na števcu. Ta podatek se ob identifikaciji vozila vpiše tudi v evidenco registriranih vozil (tretji odstavek 21. člena pravilnika).

 

Servis, ki za vas opravlja menjavo gum, morda vodi ta podatek zaradi svetovanja strankam. Pri tem bi lahko za pravno podlago uveljavljal zakonit interes, v kolikor ste stranka takemu servisu (in morebiti pri njemu celo sezonsko shranjujete gume), da bi vam lahko podal primerno priporočilo glede obrabe gum. Tak zakonit interes mora servis tudi konkretno utemeljiti. Kot pravna podlaga bi bilo v tem primeru možno npr. tudi vaše izrecno soglasje. Naj poudarimo, da mora za ustrezno pravno podlago v konkretnem primeru poskrbeti upravljavec osebnih podatkov.

 

Vsekakor pa vam svetujemo, da zahtevate informacijo o namenu obdelave ter se prepričate o posledicah zavrnitve posredovanja tega podatka in v kolikor za vas ni sprejemljiva, obdelavi tudi ugovarjate (21. člen Splošne uredbe – npr. ko bo upravljavec obdeloval podatke na podlagi zakonitega interesa), oz. soglasja za obdelavo tega podatka ne podate. Namreč, skladno z (e) točko drugega odstavka 13. člena mora upravljavec osebnih podatkov posamezniku podati informacije o tem, ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo.

 

V upanju, da ste prejeli odgovor na vaše vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo