Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.05.2020
Naslov: Videonadzor zasebnega parkirišča
Številka: 07121-1/2020/895
Vsebina: Video in avdio nadzor, Zakoniti interesi
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede videonadzora na parkirišču v lasti vašega podjetja.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da je primarno inšpekcijski organ, ki je pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov, ter opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi. Dokončno presojo zakonitosti obdelave osebnih podatkov tako lahko IP poda le v konkretnem inšpekcijskem postopku. Vloga IP torej ni in ne more biti svetovanje ali vnaprejšnje potrjevanje posameznih rešitev z vidika varstva osebnih podatkov, ampak je to naloga posameznih upravljavcev in IP ne more in ne sme prevzeti njihove vloge. V primeru potrebe po predhodnem svetovanju glede ustreznosti posameznih rešitev vam IP priporoča, da poiščete ustrezno strokovno pomoč s strani ponudnikov tovrstnih storitev.

 

Odgovornost za zakonito vzpostavitev in izvajanje videonadzora je tako vedno na upravljavcu osebnih podatkov (v konkretnem primeru torej na vašem podjetju), ki mora biti to zmožen tudi dokazati. IP izven postopka inšpekcijskega nadzora ne more podajati konkretnih ocen o tem, ali upravljavec izpolnjuje pogoje za uvedbo in izvajanje videonadzora, niti se ne more opredeljevati glede konkretnih lokacij oziroma točk, kjer bi se videonadzor izvajal, zato vam na podlagi vašega zaprosila za mnenje v nadaljevanju posredujemo le nekaj splošnih pojasnil v zvezi z izvajanjem videonadzora.

IP nadalje pojasnjuje, da je videonadzor sam po sebi ena hujših oblik posegov v zasebnost posameznika, zato je prav, da je ustrezno zakonsko reguliran in omejen na tisto, kar je nujno in sorazmerno za doseganje ciljev in namenov, ki naj bi jim videonadzor služil. V Sloveniji to ureja ZVOP-1, ki se v tem delu do morebitne drugačne ureditve še uporablja tudi po začetku veljave Splošne uredbe o varstvu podatkov. Videonadzora zasebnih površin (tudi parkirišč) ZVOP-1 posebej ne ureja, zato je videonadzor, ki ga opisujete v vašem zaprosilu, dopusten pod pogojem, če za izvajanje takšnega videonadzora obstaja katera od pravnih podlag iz prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Ta določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 

(a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
(b)    obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
(c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
(d)    obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
(e)    obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
(f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. 

 

V konkretnem primeru bi se morda kot pravna podlaga za izvajanje videonadzora dvorišča in parkirišč lahko uporabila točka (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Vendar pa bi za to morali kot izvajalec videonadzora izkazati zakonite interese (v zaprosilu navajate varovanje premoženja), zaradi katerih je potrebno izvajati videonadzor, poleg tega pa morate predhodno pretehtati in obrazložiti, ali nad temi interesi ne prevladajo interesi ali temeljne svoboščine posameznikov, nad katerimi se izvaja videonadzor. V primeru, da interesi in temeljne svoboščine posameznika prevladajo nad zakonitimi interesi, ki bi jih z videonadzorom zasledovali, taka obdelava ne bi bila dopustna. Izvajanje takšnega videonadzora je v primeru, da je uporaba pravne podlage zakonitih interesov utemeljena, lahko dopustno v primeru, če so kamere postavljene in uporabljene za njihov običajen namen (torej zagotavljanje varnosti premoženja) in če se z videonadzorom nesorazmerno ne posega v posameznikovo pravico do zasebnosti.  Upravljavec pa mora poskrbeti tudi za druge vidike kot npr. ustrezna opredelitev rokov hrambe posnetkov, zagotavljanja določenih standardov varovanja, omejitev in sledljivost dostopa do posnetkov ipd. Prav tako mora biti videonadzor usmerjen na točno določen in omejen prostor (zgolj na parkirišče in ne npr. na pločnik, cesto ali kako drugo površino, kjer ni premoženja, ki se varuje z videonadzorom), da tako najmanj poseže v zasebnost posameznika.

Ob tem IP opominja, da mora v skladu s 74. členom ZVOP-1 oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja videonadzor, o tem objaviti obvestilo. Obvestilo mora biti vidno in razločno objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se nad njim začne izvajati videonadzor. Omenjeno ne velja zgolj za zaposlene, ampak za vse posameznike, ki so lahko izpostavljeni videonadzoru.

IP pojasnjuje tudi, da se osebni podatki v skladu z določbo (b) točke prvega odstavka 5. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov zbirajo le za določene in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni. Glede na to, da se videonadzor primarno izvaja za namene varovanja ljudi in premoženja, je videoposnetke dopustno uporabljati kot dokazno gradivo v vseh tistih primerih, ko pride do deviantnega dogodka (npr. poškodovanja osebe ali stvari) in se posnetki uporabljajo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v zvezi s takšnim dogodkom.

IP sklepno pojasnjuje, da videonadzor vsekakor ni edina možnost, s katero lahko zavarujete vaše premoženje. To lahko zagotovite tudi na drugačen način oziroma z drugimi ukrepi tehničnega ali fizičnega (npr. uporaba varnostne službe) varovanja parkirišča.

Več informacij o videonadzoru je na voljo v smernicah IP, ki so objavljene na spletni strani:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf

Prav tako je IP glede videonadzora v večstanovanjskih stavbah izdal številna mnenja, ki so objavljena na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/vop/

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka