Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.05.2020
Naslov: Javna objava cene rabljenega avtomobila
Številka: 07121-1/2020/885
Vsebina: Definicija OP, Pravne podlage, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navedli ste, da ste na portalu eDavki zasledili, da lahko vsak, ki vpiše št. šasije, dobi naslednje podatke: datum pridobitve vozila, država dobave, leto prve registracije, št. prevoženih kilometrov, cena vozila, vozilo poškodovano, osnova davka, znesek davka in cenitveno poročilo. Pojasnili ste, da je po vašem mnenju cena vozila poslovna skrivnost in da se pri kupcih s tem povzroča zmeda, saj ne vedo, da cena ne vključuje davkov, prevoza in ostalih stroškov. Prav tako menite, da število kilometrov ni podatek na mestu, saj obstajajo primeri, ko se kilometri prevrtijo nazaj.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Skladno s prvim odstavkom 4. člena Splošne uredbe pomenijo osebni podatki katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik pa je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Na portalu eDavki je treba za prikaz navedenih podatkov o vozilu vpisati t.i. VIN številko (identifikacijska številka vozila oz. »številka šasije«). Pri ugotavljanju, ali gre za osebni podatek, je treba opraviti test določljivosti posameznika, na katerega se gleda široko, torej ne samo skozi lastne zmožnosti, namene in interese, temveč se upošteva tudi, ali bi iz navedenega podatka  drugi lahko izvedeli, na koga se podatki nanašajo. Treba je upoštevati vsa sredstva, informacije in znanja, ki jih imajo na voljo tudi drugi subjekti, ki bi lahko določili, za katerega posameznika gre. IP meni, da se na podlagi VIN številke načeloma lahko ugotovi, katera oseba je lastnik določenega avtomobila, tako npr. z vpogledom v podatke o registraciji vozila oz. izdanem prometnem dovoljenju, ki so navedeni v evidenci registriranih vozil skladno s tretjim odstavkom 63. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). Posledično se tudi vsi ostali navedeni podatki lahko pripišejo določljivem posamezniku in predstavljajo njegov osebni podatek. Navedeno velja zgolj za VIN številke vozil, ki so v lasti fizičnih oseb, saj Splošna uredba varuje pravico varstva osebnih podatkov posameznikov, ne pa tudi pravnih oseb.

 

Za objavo podatkov na spletu bi morala biti podana katera od pravnih podlag, ki so določene v 6. členu Splošne uredbe. npr. izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (točka (c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe) ali opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti (točka (e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe). Nekateri podatki, ki ste jih navedli in sicer datum pridobitve vozila, država dobave, leto prve registracije, cena vozila, vozilo poškodovano, osnova davka in znesek davka, so davčnemu organu potrebni za odmero davka na motorna vozila skladno z Zakonom o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju: ZDMV). Skladno s prvim odstavkom 4. člena ZDMV je davčni zavezanec proizvajalec oziroma oseba, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici Evropske unije oziroma uvoznik motornih vozil. Nadalje je 11.a člen ZDMV pravna podlaga za vodenje evidence o vozilih, za katera je bil plačan davek, uveljavljena oprostitev plačila davka ali je bil zanje predložen instrument zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti iz naslova davka na dodano vrednost. V elektronski evidenci motornih vozil se vodijo naslednji podatki:

 

-       znamka in tip motornega vozila,

-       identifikacijska številka (številka šasije),

-       vrsta goriva,

-       izpust CO2 (za motorna vozila iz tarifne oznake 8711, trikolesa, štirikolesa in bivalna vozila, če je na razpolago) in moč ter prostornina motorja,

-       način delovanja motorja (dvotaktni, električni),

-       izpust trdnih delcev,

-       stopnja izpusta Euro,

-       država uvoza oziroma pridobitve,

-      podatki o davčnem zavezancu (osebno ime oziroma naziv, naslov prebivališča oziroma sedeža in davčna oziroma matična številka),

-       podatek o davčni osnovi,

-       znesek davka,

-       datum prve registracije vozila,

-       datum plačila davka,

-       številka odločbe o odmeri davka;

-       podatek o oprostitvi po 5. členu tega zakona,

-       podatki o zavarovanju izpolnitve davčne obveznosti,

-       znesek vračila davka,

-       podatek o pravni podlagi za vračilo davka (5. člen ali 11. člen).

 

Ne glede na siceršnjo pristojnost za vodenje elektronske evidence motornih vozil, pa ZDMV ne določa javnosti navedenih podatkov, ki bi se lahko preverili na podlagi vpisa VIN številke. IP tudi ni znana kakšna druga pravna podlaga, ki bi FURS-u omogočala objavo podatkov v okviru portala eDavki. Glede na to, da je IP pristojen zgolj za vprašanja osebnih podatkov, vam na vaše pomisleke glede utemeljenosti objave prevoženih kilometrov zaradi morebitne manipulacije oziroma objave podatka o ceni vozila z vidika zavajanja potrošnikov ne more odgovoriti. Obveščamo pa vas, da bo IP v zadevi začel inšpekcijski postopek, v katerem bo preveril ali so podatki, ki so objavljeni na portalu eDavki zakonito obdelovani oz. ustrezno zavarovani skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

V upanju, da ste prejeli odgovor na vaše vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo