Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.05.2020
Naslov: Posredovanje davčne številke operaterju
Številka: 07121-1/2020/856
Vsebina: EMŠO in davčna, Informiranje posameznika, Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede ravnanja mobilnega operaterja, ki od vas zahteva posredovanje davčne številke naročnika.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov preverjati primernosti izbrane pravne podlage, namenov in obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru. Prav tako ne more vnaprej potrjevati posameznih rešitev in ravnanj posameznih zavezancev z vidika njihove skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov. IP se tako v okviru neobvezujočega mnenja ne more opredeliti glede konkretnih splošnih pogojev poslovanja konkretnega mobilnega operaterja, ki jih navajate v vašem zaprosilu za mnenje, saj lahko konkretno presojo opravi zgolj v postopku inšpekcijskega nadzora.

IP splošno pojasnjuje, da je za zakonito obdelavo osebnih podatkov treba imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v prvem odstavku 6. člena, kjer določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«.

Za obdelavo osebnih podatkov (v konkretnem primeru davčne številke) mora torej obstajati ena od navedenih pravnih podlag.

 

V skladu s prvim odstavkom 148. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEkom-1; Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17) lahko izvajalci storitev (mednje spadajo tudi mobilni operaterji) o svojih naročnikih zbirajo naslednje podatke:

  • osebno ime oziroma firmo naročnika in njeno organizacijsko obliko,
  • naslov naročnika,
  • naročniško številko in druge elemente oštevilčenja, ki se uporabljajo za vzpostavitev zveze do naročnika,
  • na željo naročnika akademski, znanstveni ali strokovni naziv, naslov njegove spletne strani in druge vrste njegovih osebnih stikov (npr. IM-naslov) ali njegov e-naslov,
  • davčno številko za fizično osebo ter davčno in matično številko za pravno osebo,
  • na podlagi plačila naročnika še dodatne podatke, če to želi naročnik in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb.

Med navedenimi podatki, ki jih operaterji lahko obdelujejo, je torej tudi davčna številka. Ob tem IP opozarja, da lahko mobilni operater navedene podatke obdeluje le za točno določene namene, ki so našteti v drugem odstavku 148. člena ZEKom-1. Ti nameni so:

  • sklepanje, izvajanje, spremljanje in prekinitev naročniške pogodbe,
  • zaračunavanje storitev,
  • pripravo in izdajanje imenikov po tem zakonu,
  • na podlagi soglasja naročnika tudi za druge zakonite namene.

 

Mobilni operater ima tako zakonsko podlago za obdelavo določenih osebnih podatkov naročnika, tudi davčne številke, v navedene namene. V kolikor je kontakt z operaterjem v povezavi z enim izmed zgoraj naštetih namenov, ima operater zakonsko podlago za to, da v ta namen obdeluje naročnikove osebne podatke, kot so ime, priimek, naslov in davčna številka. V kolikor pa kontakt z operaterjem ni povezan z zgoraj naštetimi nameni, mora operater za zakonito obdelavo teh podatkov zagotoviti eno izmed drugih pravnih podlag iz člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ob tem IP posebej opozarja na načelo najmanjšega obsega podatkov, ki določa, da morajo biti pod pogojem, da obstaja pravna podlaga, osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Navedeno načelo pomeni, da je potrebno obdelovati samo toliko osebnih podatkov naročnikov, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena v konkretnem primeru (ukinitev trajnika oziroma sprememba plačnika). Odgovornost za presojo navedenega načela nosi upravljavec osebnih podatkov.

 

IP sklepno ponavlja, da v okviru mnenja ne more presojati, ali so v konkretnem primeru, za konkreten namen in podatke izpolnjeni navedeni pogoji za obdelavo osebnih podatkov. To je namreč naloga upravljavca. IP pa lahko o tem dokončno presoja zgolj v okviru inšpekcijskega ali upravnega postopka. Presoja glede ustreznosti posameznih primerov obdelave osebnih podatkov oziroma posameznih rešitev je vedno na posameznem upravljavcu. Zato IP na vaša vprašanja v okviru tega mnenja ne more dokončno odgovoriti in prevzeti odgovornosti, ki je v tem delu na konkretnem upravljavcu (operaterju), ki vam je dolžan pojasniti pravne podlage, na podlagi katere od vas zahteva konkretne podatke.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka