Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.05.2020
Naslov: Posredovanje kontaktnih podatkov članov izpitne komisije
Številka: 07121-1/2020/828
Vsebina: Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali sme neko združenje v obvestilu ali odločbi posredovati kontaktne podatke članov izpitne komisije vsem članom izpitne komisije in kandidatu za izpit, če se vsi strinjajo z razkritjem. Namen je v lažji organizaciji videokonference.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V konkretni zadevi IP nima dovolj informacij, da bi vam lahko podal enoznačen odgovor, zato bodo tudi pojasnila nekoliko širše in splošne narave.

 

Za obdelavo osebnih podatkov je treba zagotoviti zakonito in ustrezno pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe, v skladu s katerim je obdelava  zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

V kolikor je za namene vzpostavitve videokonference ali na sploh komunikacije v zvezi z izpitom, h kateremu pristopa posameznik, potrebno temu posamezniku in drugim članom komisije posredovati kontaktne podatke komisije (namreč s pomočjo teh podatkov se je pogosto mogoče pridružiti videokonferenci), pravna podlaga za takšno obdelavo najverjetneje obstaja. IP pa nima dovolj informacij o vašem združenju, o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvajate, ter o samem izpitu, da bi lahko podal enoznačen odgovor glede ustrezne pravne podlage, hkrati pa se lahko IP do konkretne obdelave osebnih podatkov opredeli zgolj v postopku inšpekcijskega nadzora. Namreč v konkretnem primeru bi v poštev lahko prišlo več različnih pravnih podlag iz navedenega člena 6(1), kar je pa odvisno od več okoliščin (npr. ali gre za obdelavo podatkov v javnem ali zasebnem sektorju). IP le primeroma pojasnjuje, da v kolikor gre za izvajanje izpita, ki ga ureja določen zakon, bi lahko pravno podlago za obdelavo kontaktnih podatkov za namen izvedbe izpita predstavljali točki (c) ali (e) člena 6(1) Splošne uredbe. Vsekakor pa je pri tem treba upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov. To pomeni, da morajo biti zahtevani osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

Na vas kot upravljavcu osebnih podatkov je, da ocenite v kakšne namene boste obdelovali osebne podatke (torej posredovali kontaktne podatke komisije) ter da ocenite, katera pravna podlaga pride v konkretnem primeru v poštev. IP je pripravil dve infografiki, ki sta vam lahko v pomoč pri določanju ustrezne pravne podlage:

 

Pravne podlage so na kratko obrazložene tudi na spletni povezavi: https://upravljavec.si/kako-uporabljate-te-podatke/kratko-o-pravnih-podlagah/.

 

Poleg tega vas IP napotuje na iskalnik mnenj, kjer so objavljena neobvezujoča mnenja IP: https://www.ip-rs.si/vop/.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP