Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.05.2020
Naslov: Dostop do delavčevih datotek na računalniku
Številka: 07121-1/2020/826
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da vam je zaposlena oseba pred iztekom odpovednega roka vrnila služben računalnik, iz računalnika pa je izbrisala vse dokumente in vso vsebino, ki po vašem mnenju predstavlja intelektualno lastnino delodajalca. Zanima vas, ali in pod kakšnimi pogoji lahko delodajalec iz oblaka restavrira izbrisane datoteke iz delavčevega računalnika. Ne veste namreč, kako naj se izognete tveganjem očitka nepooblaščenega posega v zasebnost delavca, če bi z restavriranjem vsebine datotek nehote posegli tudi v izbrisane datoteke zaposlenega, ki predstavljajo njegovo zasebnost. Dodajate, da takšnega scenarija vaši interni akti ne predvidevajo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Uvodoma poudarjamo, da lahko IP podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa izven konkretnih inšpekcijskih ali drugih upravnih postopkov posameznim upravljavcem osebnih podatkov svetovati, kako organizirati konkretne poslovne procese oziroma kako ravnati v konkretnih primerih. IP namreč ne sme in ne more prevzeti odgovornosti posameznih poslovnih subjektov za njihovo poslovanje, podobno kot to velja za druge inšpekcijske organe.

 

IP pojasnjuje, da gre v primeru, ki ga opisujete, predvsem za kolizijo lastninske pravice ter pravic intelektualne lastnine delodajalca na eni strani ter delavčevo pravico do zasebnosti na drugi strani. Nobena od teh pravic ni absolutna, zato je treba v vsakem konkretnem primeru glede na podane okoliščine iskati primerno in čim manj invazivno rešitev. Ob hitro razvijajoči se tehnologiji postaja vprašanje zasebnosti na delovnem mestu vse bolj kompleksno. Meja pristojnosti delodajalca in svobode delavca izrecno (še) ne ureja noben zakon, zato na splošno velja, da je delodajalec dolžan cilj, ki ga zasleduje, podpreti s čim manj invazivnimi in represivnimi ukrepi.

 

Glede na navedeno IP meni, da delodajalec načeloma sme iz oblaka restavrirati iz delavčevega računalnika izbrisane datoteke z namenom obnovitve tistih dokumentov, ki so službene narave in so nujno potrebni za poslovanje podjetja ter jih ne more pridobiti na drug način. O nameravani obnovitvi dokumentov ter o razlogu za takšno ravnanje pa mora podjetje (nekdanjega) zaposlenega tudi obvestiti ter se v največji možni meri izogniti vpogledu v njegove varovane osebne podatke oziroma jih izbrisati. Priporočljivo je tudi, da delodajalec v internem aktu vnaprej predpiše postopek v takšnih primerih ter da se o izvedbi konkretnega postopka sestavi zapisnik. IP pa ob tem opozarja, da morajo biti taki primeri izjemni in redki, ko torej zakoniti interes delodajalca očitno prevlada nad interesi posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo ter ko namena ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.

 

IP na koncu poudarja še, da je v primeru posega v pravico do tajnosti zasebnih komunikacij, če bi torej delodajalec pregledoval vsebino elektronske pošte (nekdanjega) zaposlenega, najbolj primerna podlaga odredba sodišča.

 

Temo delovnih sredstev zaposlenega je IP podrobno obravnaval tudi v Smernicah o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih, ki so dostopne na povezavi: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih_verzija_1.1_koncna.pdf.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov