Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 11.05.2020
Naslov: Preverjanje znanja s spletno kamero
Številka: 07121-1/2020/830
Vsebina: Pravne podlage, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, ali je snemanje s spletno kamero za potrebe »online« preverjanj znanj na fakulteti državne univerze zakonito. Menite, da gre za neposredni vdor v vašo zasebnost. Ob tem pojasnjujete, da se preverjanje znanja opravi preko klica, če se s snemanjem ne strinjate. Sprašujete še, ali članica univerze s tem sploh ravna zakonito, ali bi morala izpite odložiti oziroma jih odpovedati in se zanesti na drugačne načine ocenjevanja.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je v skladu z 2. členom ZInfP samostojen in neodvisen državni organ, ki lahko poleg nalog, določenih v navedenem členu, na podlagi 49. člena ZVOP-1 daje tudi neobvezna mnenja, pojasnila, stališča, navodila in priporočila s področja varstva osebnih podatkov. Zato IP ne more presojati zakonitosti oziroma ustreznosti odločitve določene fakultete glede same organizacije preverjanj znanj študentov v trenutni situaciji, saj to ne sodi v njegovo pristojnost. 

 

Prav tako IP izven inšpekcijskega oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. V mnenju lahko zato podamo zgolj splošna pojasnila z vidika varstva osebnih podatkov, ne moremo pa presojati drugih vidikov posegov v zasebnost ali ustreznosti konkretnega ravnanja posameznih upravljavcev niti komentirati ustreznosti posameznih ukrepov v trenutnih izrednih razmerah.

 

Glede izobraževanja na daljavo je IP že izdal neobvezna mnenja, ki vsebujejo vsebinsko podobna vprašanja, kot je vaše, in sicer:

- mnenje št. 07121-1/2020/600 z dne 15. 4. 2020,

- mnenje št. 07120-1/2020/299 z dne 15. 4. 2020,

- mnenje št. 07120-1/2020/274 z dne 6. 4. 2020.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/.

 

Iz teh mnenj izhaja, da je treba imeti za vsako obdelavo osebnih podatkov zakonito in ustrezno pravno podlago iz člena 6(1) Splošne uredbe. Stališče IP je, da pri obdelavi osebnih podatkov študentov za namene izvajanja izobraževanja na daljavo ter opravljanja izpitov privolitev posameznika načeloma ni ustrezna pravna podlaga. Bistveno je namreč, da gre pri izobraževanju na daljavo za izvajanje javnopravne naloge izobraževalne ustanove in ne za aktivnosti, za katere bi študenti podali svobodno privolitev. Za obdelavo osebnih podatkov študentov v spletnem okolju v trenutnih izrednih razmerah, ko lahko poteka tudi preverjanje znanja oziroma izpiti na daljavo, je po mnenju IP ustrezna pravna podlaga določba 6(1)(c) Splošne uredbe, saj je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

 

Zakonske obveznosti visokošolskih zavodov, med katere sodijo tudi univerze in fakultete, opredeljuje Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17; v nadaljevanju ZVis). Univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki jih ustanovi Republika Slovenija, delujejo po načelih avtonomije, ki jim zagotavlja tudi določanje študijskega režima ter določanje oblik in obdobij preverjanja znanj študentov. ZVis med drugim tako predpisuje pravila glede študijskih programov, javnoveljavne izobrazbe ter pravice in dolžnosti študentov, prav tako pa delovno in pedagoško obveznost. Visokošolski zavodi, ki so pravne osebe, pa s statutom natančneje uredijo svojo organizacijo in delovanje.

 

Kot že pojasnjeno, IP ne more presojati in komentirati konkretnih načinov za preverjanje znanj študentov na daljavo. Pomembno pa je, da visokošolski zavodi in učitelji spoštujejo načela varstva osebnih podatkov iz člena 5 Splošne uredbe, predvsem načelo najmanjšega obsega podatkov, skladno s katerim morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. To v konkretnem primeru pomeni, da upravljavec ne sme obdelovati več osebnih podatkov, kot je to nujno potrebno za izvedbo izobraževalnega procesa. Visokošolski zavod oziroma posamezen učitelj mora torej znanje študentov preverjati na način, ki najmanj poseže v njegovo pravico do varstva osebnih podatkov in zasebnosti.

 

Glede varnosti osebnih podatkov IP poudarja še, da mora upravljavec osebnih podatkov le-te ustrezno varovati v vseh fazah obdelave. Prvi odstavek člena 32 Splošne uredbe določa, da morata upravljavec in obdelovalec ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, z izvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskimi ukrepov zagotoviti ustrezno raven varnosti glede na tveganje. Zagotavljanje varnosti osebnih podatkov je lahko posebej problematično pri uporabi spletnih orodij, ki jih učitelji uporabljajo po lastni presoji in morebiti brez vnaprejšnjega preudarka o zagotavljanju varnosti osebnih podatkov.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov