Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.05.2020
Naslov: Posredovanje podatkov o zdravstvenem stanju zavarovalnici s strani ZZZS
Številka: 07120-1/2020/338
Vsebina: Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Zavarovalništvo, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 30. 4. 2020 prejeli vaše vprašanje o tem, ali je dopustno, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zavarovalnici, v zvezi z reševanjem zavarovalnega primera s področja zavarovanja odpovedi turističnega potovanja, posreduje podatke o koriščenju zdravstvenih storitev za zavarovanca (obisk zdravnika, terapija, prejem zdravil). V konkretnem primeru gre za ugotavljanje resničnosti navedb oziroma dokazil zavarovanca, ki nima kritja za primer epidemije. Zlasti vas zanima, ali je zavarovalnica upravičena do podatka o zdravilih.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Komercialna zavarovalnica lahko od ZZZS pridobi podatke o terapijah, obiskih pri zdravnikih in predpisanih oziroma izdanih zdravilih, ki se nanašajo na zavarovanca, če so podatki potrebni za odločanje o konkretnem zavarovalnem primeru, na primer s področja zavarovanja odpovedi turističnega potovanja. Pri tem mora, ob presoji releventnosti podatkov, upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov, zlasti glede podrobne vsebine posameznih zdravstvenih storitev in relevantnega obdobja.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

Pravna podlaga za konkretno posredovanje zdravstvenih podatkov v smislu (g) točke drugega odstavka člena 9 Splošne uredbe o varstvu podatkov je v prvi alineji 6. točke osmega odstavka 268. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) in v enajstem odstavku 268. člena ZZavar-1, oboje v povezavi z 2. točko šestega odstavka 268. člena ZZavar-1.

 

Te določbe omogočajo, da zavarovalnica od ZZZS pridobi tudi podatke o relevantnem zdravstvenem stanju, vključno z (relevantnimi) zdravstvenimi storitvami. Vir zdravstvenih podatkov niso le sami zavarovanci in izvajalci zdravstvene dejavnosti, temveč je lahko tudi ZZZS. Po široki definiciji »podatka o zdravstvenem stanju« iz (15) točke člena 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov, sem izrecno spadajo tudi podatki o zagotavljanju zdravstvenih storitev. Zdravstvene storitve so, poleg drugih storitev (npr. medicinski posegi, reševalni in sanitetni prevozi, diagnostika, napotitve, zdravstvena nega, bolnišnična oskrba kot serija več storitev itd.), tudi terapevtski postopki (v širšem smislu, torej ne le neposredni fizični posegi), izvedeni klasični zdravniški pregledi in predpisovanje ter izdaja zdravil zavarovancem. Široko definicijo »zdravstvenega stanja« in »zdravstvenih storitev« določa tudi Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) v 2. členu in prvem odstavku 45. členu. Na širino pojma zdravstvenih storitev nedvomno nakazuje tudi 23. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

 

Seveda mora biti zahteva zavarovalnice oziroma morajo biti posredovani osebni podatki vezani le na resnične in utemeljene potrebe za rešitev konkretnega zavarovalnega primera, kar je odvisno zlasti od vrste zavarovanja, pogodbenih pogojev zavarovanja in zavarovalniških predpisov. Načelo najmanjšega obsega podatkov je določeno v (c) točki prvega odstavka člena 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka