Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.05.2020
Naslov: Razmerje med ZVOP-1 in GDPR
Številka: 07121-1/2020/796
Vsebina: Pravne podlage, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje v zvezi z veljavnostjo Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1). Zanima vas, kako je z veljavnostjo ZVOP-1, glede na to, da so uredbe neposredno uporabne v državah članicah EU in tako velja Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba). Navajate, da na portalu IUS INFO in PISRS je zapisano, da je ZVOP-1 trenutno veljaven čistopis. Zato vas zanima:

1) Ali je ZVOP-1 veljaven predpis? 

2.) V kolikor je odgovor pritrdilen,  ali se v celoti ali zgolj delno uporabljajo zakonska določila ZVOP-1?

3.) Če se uporabljajo zakonska določila ZVOP-1 zgolj delno, vas zanima če imamo kakšen dokument v katerem je opredeljeno, katera določila ZVOP-1 veljajo in katera ne. 

4.) Ali je res da kar ureja Splošna uredba, več po ZVOP-1 ne velja?

5.) Česar Splošna uredba ne ureja, velja po ZVOP-1 še naprej?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Splošne uredbe, 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Izhajajoč iz načel evropskega prava, konkretneje iz načela neposrednega učinka, načela primernosti in načela lojalne razlage ter glede na dejstvo, da Republika Slovenija še ni sprejela zakona, s katerim bi uredila izvajanje Splošne uredbe in razveljavila določbe obstoječega ZVOP-1, sta v Republiki Sloveniji do uveljavitve takšnega zakona za subjekte, ki so zavezanci po Splošni uredbi, v uporabi dva predpisa, ki na sistemski ravni urejata področje varstva osebnih podatkov, in sicer Splošna uredba ter ZVOP-1. Ker se Splošna uredba v članicah Evropske unije uporablja neposredno, so v Republiki Sloveniji po 25. 5. 2018 ostale v veljavi le še tiste določbe ZVOP-1, ki jih Splošna Uredba ne ureja drugače in niso v nasprotju z določbami te uredbe.

 

Za tiste zavezance, za katere Splošna uredba ne velja ali za katere velja Direktiva EU 2016/680 (t.i. Policijska direktiva) pa v Republiki Sloveniji v celoti še vedno velja ZVOP-1, do sprejema novega sistemskega predpisa za področje varstva osebnih podatkov.

 

Hkrati IP pojasnjuje, da v okviru svoje svetovalne funkcije po 48. členu ZVOP-1 ni pristojen za podajanje stališče glede veljavnosti oziroma neveljavnosti posameznih določb ZVOP-1. Zato vas v zvezi z vašimi vprašanji napotujemo na resorno ministrstvo, ki je pristojno za pripravo predpisov na področju osebnih podatkov, tj. Ministrstvo za pravosodje. Pri tem pojasnjujemo, da je v arhivu spletišč navedenega ministrstva, na spletni strani mp.arhiv-spletisc.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7568/ v besedilu povezava do dokumenta, objavljeno neobvezujoče mnenje resornega ministrstva glede veljavnosti posameznih določb ZVOP-1 po uveljavitvi Splošne uredbe.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                         Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Maja Wondra Horvat, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP