Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 28.04.2020
Naslov: Posredovanje telefonskih številk staršev izvajalcu sistematskih pregledov ucencev
Številka: 07120-1/2020/325
Vsebina: Pravne podlage, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 21. 4. 2020 prejeli vaše vprašanje o tem, ali lahko šolskemu zdravniku posredujete telefonske številke staršev učencev, in sicer za potrebe organizacije sistematskih pregledov učencev v drugačnih razmerah.

 

Ker smo na ta dan pri IP že izdali mnenje v enaki zadevi (št. zaprosila za mnenje 07120-1/2020/314), in ker to mnenje v tem trenutku še ni objavljeno na spletni strani IP, vam spodaj pošiljamo prepis tega mnenja:

 

*  *  *

 

»Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Kljub možnim težavam pri izvedbi sistematskih pregledov zaradi epidemije, IP meni, da v konkretnem primeru ni dopustno, da šola izvajalcu zdravstvene dejavnosti posreduje telefonske številke dijakov oziroma staršev učencev za namen izvedbe sistematskih zdravstvenih pregledov.

 

Šola lahko sama obvesti dijake oziroma starše učencev, da naj stopijo v kontakt z izvajalcem ali na drug podoben način posreduje pri izvedbi zdravstvenih pregledov, lahko pa tudi pridobi privolitve za posredovanje telefonskih številk izvajalcu.  

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

V konkretnem primeru niso bile predstavljene konkretne, objektivne in resne okoliščine, ki bi utemeljeno zahtevale nujno posredovanje telefonskih številk izvajalcu. Zato v konkretnem primeru pridejo v poštev že izdana mnenja IP s tega področja, ki se navezujejo na Pravilnik o izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (npr. št. 0712-149/2009/2). Ta med podatki, ki se lahko posredujejo izvajalcu, ne določa telefonske številke ali e-naslova.«

 

*  *  *

 

Prijazen pozdrav,

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP