Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 28.04.2020
Naslov: Videonadzor soseda
Številka: 07121-1/2020/738
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navedli ste, da je vaš sosed montiral dve videokameri na svojih objektih in sicer tako, da prva med drugim snema skupni dovoz in tudi vaše dvorišče z vhodom, druga pa vašo služnostno pot. Dodatno ste navedli, da lahko zaradi lokacije kamer z obema celo vidi v vaše stanovanje. Pred vhodom v sosedovo dvorišče je obvestilo o videonadzoru. Predvidevate, da želi sosed šteti promet oz. spremljati obiske k vaši hiši. Neuspešno ste sosedu predlagali, da naj omeji domet snemanja zgolj na svoje dvorišče, skrbi vas predvsem za vašo varnost, če bi posnetki prišli v roke komu tretjemu. Sprašujete, kako dostopiti do soseda in katera inštitucija je za to pristojna.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. V okviru mnenja lahko podamo samo splošna pojasnila in zgolj v okviru okoliščin, ki ste nam jih posredovali.

 

Glede vašega vprašanja vas uvodoma napotujemo na Smernice glede izvajanja videonadzora, ki so dostopne na https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf, nekaj  informacij o vzpostavitvi videonadzora si lahko preberete tudi na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/vzpostavitev-videonadzora/.

 

Iz posredovanega dopisa smo razumeli, da ne gre za nadzor v večstanovanjski stavbi s strani njenih lastnikov, temveč nadzor soseda na večstanovanjsko hišo, v kateri živite. Pojasnjujemo, da bi šlo za obdelavo osebnih podatkov za osebno uporabo, družinsko življenje, oz. druge domače potrebe, v kolikor bi sosed snemal zgolj svojo posest in v tem primeru pravila Splošne uredbe oziroma ZVOP-1 ne pridejo v poštev. Nikakor pa tak videonadzor ne sme biti usmerjen na dele dvorišča, kjer se gibljejo drugi, tudi če gre za služnost, kot v vašem primeru ali na javne površine. V tem primeru bi namreč potreboval pravno podlago, ki jih določa 6. člen Splošne uredbe (več o pravnih podlagah si lahko preberete v spodaj navedenih mnenjih IP).

 

Poudarjamo, da tujega zasebnega zemljišča brez privolitve ni dopustno snemati. V zadevi, kjer se dejansko snema zasebno zemljišče druge osebe, je lahko pristojnost IP podana zgolj tedaj, če obstajajo dokazi, da se snema tudi javna površina ter nepremičnine, ki niso v lasti posameznika, ki izvaja videonadzor. Če je temu tako (in če menite, da je tak videonadzor nezakonit), lahko podate prijavo na IP (podana je lahko tudi anonimno). Pomagate si lahko z obrazcem »Prijava kršitve varstva osebnih podatkov«, ki je objavljen na spletni strani IP, na https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

 

IP nadalje pojasnjuje, da so na voljo tudi druge oblike pravnega varstva. Snemanje brez vaše privolitve bi namreč lahko predstavljalo poseg v osebnostne pravice posameznika, ki jih lahko uveljavljate na civilnem sodišču, pod določenimi pogoji bi lahko šlo celo za kaznivo dejanje skladno s Kazenskim zakonikom (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17 in 23/20, v nadaljevanju: KZ-1), npr. za kaznivo dejanje neupravičenega slikovnega snemanja po 138. členu KZ-1.

 

Več o možnostih postopanja si lahko preberete v že izdanih mnenjih IP, kjer smo odgovarjali na podobna vprašanja kot je vaše, npr. mnenje št. 0712-1/2019/2508 z dne 6.11.2019 in št. 0712-1/2019/1782 z dne 30.7.2019, o pravnih podlagah za obdelavo osebnih podatkov pa npr. v mnenju št. 0712-1/2019/1777 z dne 30.7.2019.

 

V upanju, da vam bodo naši napotki v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo