Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 28.04.2020
Naslov: Posredovanje začasne odredbe o prepovedi prehoda državne meje organom
Številka: 07121-1/2020/736
Vsebina: Policijski postopki, Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage, Sodni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem nas sprašujete, ali lahko kot odvetnica posredujete fotokopijo sklepa o izdani začasni odredbi o prepovedi prehoda državne meje matere z otrokom (zaradi zavarovanja pravice očeta do izvrševanja stikov) Generalni policijski upravi RS in veleposlaništvu tuje države v Republiki Sloveniji.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

V opisani zadevi vam pojasnjujemo, da IP ni pristojen za razlago izvrševanja možnih ukrepov, povezanih z začasno odredbo o prepovedi prehoda državne meje, ter kdo, pod kakšnimi pogoji in na kakšen način jih lahko izvaja. Glede na določbo 22. točke 125. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZNPPol), ki opredeljuje evidenco odrejenih ukrepov sodišč, je mogoče sklepati, da sodišče po uradni dolžnosti posreduje začasno odredbo (oziroma podatke iz nje in v povezavi z njo) policiji. Omenjena evidenca iz 22. točke 125. člena ZNPPol namreč vsebuje »vrsto ukrepa, sodišče, ki je ukrep odredilo, čas trajanja ukrepa ter policijsko nalogo, ki jo je treba opraviti ob nespoštovanju ukrepa.«

 

Glede na navedeno vam svetujemo, da se z vprašanjem o načinu izvrševanja ukrepov iz začasne odredbe obrnete na policijo, kjer vam bodo lahko pojasnili, ali z začasno odredbo razpolagajo oziroma ali jo šele potrebujejo za opravljanje svojih z zakonom predpisanih pristojnosti. Svoje vprašanje, ali začasno odredbo posredujejo po uradni dolžnosti, lahko naslovite tudi na sodišče. Obdelava osebnih podatkov je namreč v primeru izvrševanja oblastne pristojnosti javnega organa dopustna le, če je potrebna za opravljanje naloge, ki jo pristojni organ izvaja za namene izvrševanja takšne pristojnosti. Na vprašanje, ali določen organ potrebuje osebne podatke (in katere) za izvajanje svojih pristojnosti (ter katerih), mora torej v prvi vrsti odgovoriti takšen organ sam, saj tudi nastopa kot (morebitni) upravljavec osebnih podatkov.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov