Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.04.2020
Naslov: Podpisi in pooblastilo upravnika za vodenje sanacije
Številka: 07121-1/2020/732
Vsebina: Pravne podlage, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je po elektronski pošti prejel vaše vprašanje v zvezi z zahtevo izvajalca za podpise etažnih lastnikov. Navedli ste, da se v poslovno-stanovanjskem objektu zaradi sanacije napake investitorja soočate z zahtevkom izvajalca, da se zberejo podpisi lastnikov stanovanj, pa čeprav je bil na zboru lastnikov, ki je bil sklepčen, sprejet sklep, da se glede sanacije pooblasti upravnika in da ta vodi ves postopek. Zanima vas, zakaj zahteva po podpisih, glede na to, da se bodo dela plačala iz sredstev rezervnega sklada in da gre za »urgentno zadevo«.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno pravno podlago iz člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Za izbiro ustrezne pravne podlage in zakonito obdelavo osebnih podatkov je prvenstveno pristojen in odgovoren upravljavec.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba (tako po Splošni uredbi o varstvu podatkov kot prej po ZVOP-1) imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v prvem odstavku člena 6:

»Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«

 

Dokončno presojo o zakonitosti obdelave osebnih podatkov lahko IP poda zgolj v okviru inšpekcijskega postopka, zato vam ne more podati enoznačnega odgovora na vprašanje, zakaj izvajalec sanacije od upravnika zahteva vaše podpise. Ker je vsak upravljavec osebnih podatkov dolžan podati podlago za obdelavo osebnih podatkov, vam svetujemo, da se z navedenim vprašanjem prvenstveno obrnete na samega upravljavca (konkretno upravnika oz. preko njega na izvajalca).

 

Pooblastila upravnika ureja 50. člen Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19; v nadaljnjem besedilu SZ-1), ki v tretjem odstavku določa, da je upravnik na podlagi tega zakona pooblaščen za obdelavo osebnih podatkov, ki jih je dolžan zbirati, voditi in posredovati pristojnim organom v skladu s tem zakonom. Pooblastila upravnika določa tudi 118. člen Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20; v nadaljnjem besedilu SPZ).  Razmerja med etažnimi lastniki in upravnikom se skladno s 53. členom SZ-1 uredijo s pogodbo o opravljanju upravniških storitev, ki lahko poleg pooblastil iz 50. člena SZ-1, določi še druge pravice in obveznosti.

 

Več informacij na temo obdelave osebnih podatkov pri upravljanju večstanovanjskih stavb lahko dobite tudi v

Smernicah za upravnike večstanovanjskih stavb, ki jih je sprejel IP in objavil na https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_upravnike_vecstanovanjskih_stavb.pdf , ali pa v že izdanih neobvezujočih mnenjih na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/vop/ z vsebinskim področjem »Stanovanjsko in nepremičninsko pravo«.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                      

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP