Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.04.2020
Naslov: Službeni elektronski naslovi javnih uslužbencev
Številka: 07121-1/2020/731
Vsebina: Delovna razmerja, Elektronska pošta, Občine, Pravne podlage, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaše vprašanje glede objave imena javnega uslužbenca, pošiljatelja elektronske pošte, ko gre za javno objavljen podatek. Navedli ste, da je v lokalnem časopisu tudi stran, namenjena objavam list oz. skupin v občinskem svetu. V zadnji številki je bil objavljen tekst ene od svetniških skupin, kjer sta v naslovu zapisana ime in priimek občinske uslužbenke, ki je poslala dopis po elektronski pošti. To je zapisano le kot navedba vira dopisa, prejetega od občine in o katerem avtorica v besedilu razpravlja. Uslužbenka v samem tekstu ni več imenovana, tudi vsebina se v nobenem delu ne nanaša na njo. Elektronski naslov uslužbenke je sicer objavljen na spletni strani občine v obliki ime.priimekping@obcinapong.si. Zanima vas, ali je bila s tem kršena Splošna uredba o varstvu podatkov (ang. GDPR).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Po stališču IP so naslovi službene elektronske pošte varovani osebni podatki, če jih delodajalec ni posredoval javnosti in javno objavil, kot to določa drugi odstavek 106. člena ZVOP-1.

 

Splošno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov ureja člen 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov v primeru objavljanja elektronskih naslovov javnih uslužbencev, upoštevajoč točko c člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, predstavlja drugi odstavek 106. člena ZVOP-1. Ta določa, da lahko upravljavci osebnih podatkov javnosti posredujejo in javno objavijo osebno ime, naziv ali funkcijo, službeno telefonsko številko in naslov službene elektronske pošte predstojnika in tistih zaposlenih, katerih delo je pomembno zaradi poslovanja s strankami oziroma uporabniki storitev, do uveljavitve posebnega zakona, ki bo uredil ta vprašanja.

 

Dodajamo še, da kadar gre za podatke, ki so povezani z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca in za podatke o porabi javnih sredstev, pravno podlago za njihovo obdelavo lahko predstavlja tudi tretji odstavek 6. člena Zakona o dostopu informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu ZDIJZ). Tovrstni podatki namreč ne sodijo med varovane osebne podatke. Vendar so po praksi IP s področja informacij javnega značaja, službeni elektronski naslovi javnih uslužbencev varovani osebni podatki, kadar niso objavljeni skladno s 106. členom ZVOP-1.

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP