Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 31.12.2018
Naslov: Pridobivanje podatkov iz kazenske evidence
Številka: 0712-3/2018/2687
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 7. 12. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje (povzetek): Ali je priložena izjava ustrezna pravna podlaga za pridobitev podatkov o morebitnih razlogih za odvzem ali nepodelitev licence farmacevtskim strokovnim delavcem? Po mnenju Ministrstva za pravosodje namreč nimate samostojne pravne podlage za pridobivanje teh podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pojasnjujemo še, da IP ni pristojen za formalno potrjevanje vsebine izjav, obrazcev in drugih internih aktov.

 

 

Priloženo pooblastilo je lahko ustrezna podlaga, da zbornica od upravljavca kazenske evidence pridobi podatke, ki so relevantni za podelitev oziroma obstoj licence za farmacevtske strokovne delavce.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki iz člena 15 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov se lahko uresničuje osebno (samostojno), po zakonitem zastopniku ali po pooblaščencu. V vašem primeru gre za pooblastilo, za katerega področna zakonodaja (ZKP, KZ, Pravilnik o kazenskih evidencah, Zakon o lekarniški dejavnosti, Pravilnik o registru farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti) ne določa omejitev. Poleg tega očitnih bistvenih pomanjkljivosti priloženega pooblastila nismo zaznali. 

 

Neobvezujoče predlagamo, da se v pooblastilu namesto pridobitve »potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe« določi pridobitev »potrdila o prepovedi opravljanja poklica iz kazenske evidence za fizične osebe«. To bi lahko prispevalo k uresničevanju načela najmanjšega obsega podatkov iz člena 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov, saj zbornica ne potrebuje podatkov o vseh vrstah kazenskih sankcij. Če k pooblastilom ne boste prilagali tudi zahtev na obrazcu št. 1 (priloga II Pravilnika o kazenskih evidencah), še predlagmo, da na pooblastilo zapišete še podatek o državljanstvu, ki je naveden na omenjenem obrazcu.   

 

V morebitne posebne postopkovne zahteve, ki bi jih lahko v vašem primeru postavil upravljavec kazenske evidence, se ne spuščamo in jih morate z upravljavcem predhodno uskladiti. Prav tako se za potrebe tega zaprosila ne opredeljujemo do morebitnih drugih pravnih podlag za pridobitev potrdil iz kazenske evidence. Hkrati poudarjamo, da je dokončna odločitev v izključni pristojnosti upravljavca.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka