Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.04.2020
Naslov: Pridobivanje osebnih podatkov druge osebe za namen sodnega postopka
Številka: 07121-1/2020/726
Vsebina: Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Sodni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste na določeno gospodarsko družbo, delodajalca vaše matere, naslovili prošnjo za pridobitev informacij o materinem urniku dela oz. času prisotnosti na delu. Podatke potrebujete za namen uveljavljanja pravnega sredstva pred sodiščem, v zadevi pa ste z materjo v koliziji interesov. Prosite nas za naše mnenje, ali ste do podatkov upravičeni.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Gospodarska družba (upravljavec osebnih podatkov) lahko osebne podatke, ki jih hrani, posreduje le, če je za to podana ustrezna pravna podlaga. Za vsako obdelavo osebnih podatkov mora biti namreč podana ena izmed pravnih podlag, ki jih določa člen 6 Splošne uredbe, in sicer:

(a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
(b)    obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na kate-rega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
(c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
(d)    obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
(e)    obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
(f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine po-sameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zla-sti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Menimo, da bi bila v vašem primeru edina ustrezna pravna podlaga "izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca" (točka (c) člena 6(1) Splošne uredbe), vendar vse kaže, da v zasebnem sektorju takšna zakonska obveznost ne obstaja (najdemo jo npr. v Zakonu o odvetništvu, vendar velja le za posredovanje osebnih podatkov, s katerimi razpolagajo državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil).

 

Tako vam ostane le pridobivanje podatkov prek sodišča, kar je urejeno v 228. členu Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – UPB; s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZPP). Pri tem moramo poudariti, da IP skladno z določbo člena 55(3) ni pristojen za nadzor dejanj obdelave sodišč, kadar delujejo kot sodni organ. IP torej ni pristojen za nadzor obdelave osebnih podatkov v primeru pridobivanja dokazov v sodnem postopku na sodišču.

 

228. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – UPB; s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZPP) v prvem odstavku določa, da sme sodišče na predlog stranke drugi osebi naložiti, naj predloži listino (t.i. predložitvena dolžnost). Predlog stranke mora vsebovati označbo ali vrsto listine, navedbo dejstva, ki se bo z listino dokazovalo, čim bolj natančen opis vsebine listine in navedbo dejstev, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je listina pri drugi osebi. Glede pravice druge osebe, da odreče predložitev listine, veljajo smiselno določbe 230. do 234. člena tega zakona (določbe glede prič).

 

Povsem drugačna ureditev pa velja, če se želite seznaniti z lastnimi osebnimi podatki, v tem primeru imate po členu 15 Splošne uredbe pravico do dostopa do lastnih osebnih podatkov ter nabora informacij, ki vam jih mora zagotoviti upravljavec osebnih podatkov.

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodločaš.si.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                   Mojca Prelesnik

                                                                                   informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

 

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.