Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 21.04.2020
Naslov: Videonadzor in uporaba kamer v gozdu oziroma lovišču
Številka: 07121-1/2020/659
Vsebina: Pravne podlage, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 24. 3. 2020 prejel vaše zaprosilo za pojasnilo glede uporabe lovskih kamer. Kot navajate, v lovskem udejstvovanju zadnjih par let občasno na krmišču za divjega prašiča postavite kamero, ki vam v določenem terminu posname fotografijo divjadi, ki gre mimo nje ali se tam krmi. Tako ste spoznali časovne in druge navade lovne divjadi. Zadnje čase med lovci potekajo razgovori, da lovski inšpektor vedno, ko »naleti« na tako kamero, izreče sankcijo v višini 2.000 evrov. Nekaj kolegov je poudarilo, da je njihov Upravni odbor sprejel sklep, ki take kamere dovoljuje izrecno na z lovskim načrtom določenih krmiščih, in menijo, da bi to bilo dovolj. Sami imate na »pomnilniški kartici« v kameri vedno posnet tekst, ki vsebuje namen snemanja ter vaše osebno ime in telefonsko številko. Ko ste nekako laično preleteli Zakon o varstvu osebnih podatkov, ste razbrali, da zadovoljujete 1. točko 7. člena in da vaše ravnaje ni v nasprotju s tem zakonom. Kot še navajate, ne izvajate videonadzora in ne zbirate video posnetkov, pač pa le občasne fotografije, ki jih po ogledu na računalniku tudi sproti izbrišete.

 

Zanima vas, ali je vaš način ravnanja ustrezen ter ali morate storiti še kaj.

 

****

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

****

 

Uvodoma pojasnjujemo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora ali drugega upravnega postopka ne more podajati konkretnih stališč v zvezi s posameznimi vprašanji s področja varstva osebnih podatkov, zaradi česar vam v nadaljevanju posredujemo le nekaj splošnih stališč v zvezi z izvajanjem videonadzora in snemanjem z avtomatskimi snemalnimi kamerami v lovišču.

 

IP v zvezi z izvajanjem videonadzora v loviščih, kamor lahko sodi tudi snemanje z avtomatskimi snemalnimi kamerami, stoji na stališču, da je videonadzor v gozdovih oz. v lovišču dopusten le izjemoma, in sicer v primeru, ko je to nujno potrebno zaradi uresničevanja zakonitih interesov upravljavca osebnih podatkov (izvajalca videonadzora) in nad temi interesi ne prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se osebni podatki (posnetki) nanašajo. Videonadzor oz. snemanje z avtomatskimi snemalnimi kamerami mora biti usmerjen na točno določen in omejen prostor, izvajalec videonadzora oz. lastnik avtomatske snemalne kamere pa mora izpolniti tudi zahteve iz tretjega odstavka 74. člena ZVOP-1, kar pomeni, da mora o izvajanju videonadzora obvezno objaviti obvestilo, ki mora vsebovati (1) informacije, da se izvaja videonadzor oz. fotografiranje, (2) naziv osebe, ki izvaja videonadzor ter (3) telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki. Poleg tega mora izvajalec videonadzora videonadzorni sistem ali pa vsaj posnetke zavarovati pred dostopom nepooblaščenih oseb, posamezniku, na katerega se osebni podatki (posnetki) nanašajo, pa mora zagotoviti še informacije, ki jih določa prvi in drugi odstavke 13. člena Splošne uredbe.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, kamor lahko uvrščamo tudi videonadzor in snemanje z avtomatskimi snemalnimi kamerami, so določene v 6. členu Splošne uredbe, po katerem se obdelava osebnih podatkov šteje za zakonito, le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od pogojev, ki so določeni v prvem odstavku tega člena. Glede na to, da v Republiki Sloveniji niti v ZVOP-1, niti v katerem koli drugem zakonu ni urejeno izvajanje videonadzora v prosti naravi, bi se ob izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev, kot pravna podlaga za izvajane videonadzora oz. snemanja z avtomatskimi snemalnimi kamerami v gozdovih lahko štela določba (f) točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, po kateri se obdelava osebnih podatkov lahko šteje za zakonito v primeru, da je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. IP lahko izpolnjevanje navedenih pogojev za posamezen konkreten primer presoja le v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka.

 

Snemanje živali v gozdu ali v prosti naravi bi bilo z vidika predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov lahko zakonito tudi v primeru, ko posamezniki na posnetkih ne bi bili določljivi oz. jih na noben način ne bi bilo mogoče prepoznati. To je mogoče zagotoviti npr. s tem, da se za namene, kot so npr. spremljanje številčnosti posameznih vrst divjadi uporabi kamera, ki zazna samo toploto živega bitja, ne omogoča pa prepoznave oziroma določljivosti posameznika - fizične osebe, ali s tem, da kamera posnetke shrani v tako nizki ločljivosti, da posnetih oseb ni mogoče prepoznati.

 

Kar zadeva vaša razmišljanja o tem, da vaše ravnanje ne pomeni kršitve zakona, saj naj bi šlo za primer iz prvega odstavka 7. člena ZVOP-1 oz. primer iz točke (c) drugega odstavka 2. člena Splošne uredbe (to je za obdelavo osebnih podatkov s strani fizične osebe med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti) IP opozarja na sodbo Sodišča EU, z dne 11. decembra 2014, zadevi C‑212/13 (František Ryneš v Úřad pro ochranuosobních údajů), iz katere izhaja, da videonadzora, ki ga fizična oseba izvaja nad javnim prostorom, ni mogoče šteti kot obdelave osebnih podatkov, ki se izvaja za popolnoma osebne ali domače dejavnosti. Glede na to, da se gozd šteje kot javno dobro, se torej v primeru, ko se z avtomatsko fotokamero snema oz. nadzira neograjen javni prostor v gozdu, ob upoštevanju citirane sodbe takšno snemaje ne more kar a priori šteti kot snemanje, ki se izvaja med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti, pač pa je potrebno opraviti tehtanje od primera do primera.

 

V zvezi z vašimi navedbami glede ukrepanja lovskega inšpektorja, ki naj bi v primeru, ko »naleti« na avtomatsko fotokamero, izrekel sankcijo v višini 2.000 evrov, vam pojasnjujemo, da so naloge in pooblastila lovskega inšpektorja določene v Zakonu o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, s sprem., v nadaljevanju ZDLov-1), ki določa tudi sankcije za kršitev določb navedenega zakona. Navedeni zakon ne vsebuje nobenih določb v zvezi z videonadzorom oz. fotografiranjem z avtomatskimi ali kakšnimi drugimi kamerami v lovišču, IP pa tudi ne more tolmačiti pristojnosti in pravnih postopkov, ki jih vodijo drugi državni organi, zato vam predlagamo, da se v zvezi s tem obrnete na Lovsko inšpekcijo.

 

IP na koncu še dodaja, da je Lovska zveza Slovenije (LZS) v septembru 2014 vsem svojim članicam - lovskim družinam, poslala e-okrožnico z usmeritvami o tem, kako urediti izvajanje snemanja oziroma spremljanja divjadi v lovišču. Usmeritve upravljavkam lovišč v zvezi z uporabo avtomatskih snemalnih kamer so bile ob sodelovanju z IP pripravljene z namenom, da se poenoti način izvajanja videonadzora v loviščih in zagotovi pravilnost izvajanja tovrstnih aktivnosti, članek o tem pa si lahko preberete v reviji Lovec št. 10/2014.

 

Več informacij v zvezi z videonadzorom in snemanjem z avtomatskimi snemalnimi kamerami najdete v Smernicah o videonadzoru, ki so dostopne na spletni strani IP, na naslovu: https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/ poleg tega pa si lahko ogledate tudi neobvezna mnenja, ki jih je IP že izdal v zvezi s postavitvijo avtomatskih snemalnih kamer in izvajanjem videonadzora v gozdu oziroma lovišču in so objavljena na naslovu https://www.ip-rs.si/vop/,  vsebinsko področje »Video in avdio nadzor«

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

Pripravil:

Jože Bogataj,

namestnik informacijske pooblaščenke

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka