Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.04.2020
Naslov: Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom
Številka: 07121-1/2020/714
Vsebina: Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Na državne organe, med katerimi je tudi Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP), ste dne 19. 4 2020 naslovili dopis, v katerem navajate, ste državljanka Republike Slovenije in redna študentka, ki ima stalni naslov v Sloveniji. Kot navajate, vam po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, v nadaljevanju ZIUZEOP), pripada enkraten solidarnostni dodatek, Ministrstvo za šolstvo pa napoveduje, da bo z dodatnim pogojem ZIUZEOP, ki v zakonu ni napisan, to omogočilo rednim študentom, ki se šolajo v Sloveniji. Organe zato pozivate, da vključijo vse, ki jim po zakonu pripada enkratni solidarnostni dodatek, tudi slovenske študente, ki redno študirajo v tujini.


Kot še navajate, razumete, da je v času krize potrebno iskati hitre in učinkovite rešitve in predvidevate, da se tu zapleta iz razlogov, ker Ministrstvo za šolstvo teh podatkov nima. Ima pa jih Zavod za zdravstveno zavarovanje, kamor morate študentje vlagati potrdila o študiju v tujini, da imate urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, ki je tudi pogoj za uveljavljanje zdravstvenega zavarovanja v drugih državah. V primeru, če bo postopek vlaganja za to vrsto slovenskih študentov omogočen, lahko dokazila dodatno pošljete tudi v elektronski obliki.


****

 

V zvezi z vašim zgoraj navedenim dopisom vam uvodoma pojasnjujemo, da lahko državni organi, kamor sodi tudi IP, svoje naloge in pristojnosti izvajajo le v okviru pooblastil, za katera imajo neposredno podlago v zakonu. IP je skladno z 2. členom Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07– UstS-A, v nadaljevanju ZInfP) samostojen in neodvisen državni organ, pristojen za:

  • odločanje o pritožbi, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali kako drugače kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja ter v okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do informacije javnega značaja, in na njegovi podlagi izdanih predpisov;
  • inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije, ter opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi;
  • odločanje o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi zahtevi posameznika glede pravice posameznika do seznanitve z zahtevanimi podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po določbah zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

Naloge in pooblastila IP na področju varstva osebnih podatkov so podrobneje določena v 57. in 58. členu Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: Splošna uredba) ter v IV. delu še vedno veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1).

 

****

 

Po pregledu vašega zgoraj navedenega dopisa ugotavljamo, da odločanje oziroma podajanje mnenj o tem, katerim študentom pripada enkratni solidarnostni dodatek po ZIUZEOP ter na kakšen način bo pristojno ministrstvo odločalo o upravičenosti do izplačila navedenega dodatka, ne sodi v pristojnost IP.

 

IP lahko svoje mnenje v zvezi z izplačevanjem enkratnega solidarnostnega dodatka rednim študentom poda le z vidika predpisov s področja varstva osebnih podatkov, torej z vidika določb Splošne uredbe ter določb ZVOP-1.

 

Z vidika določb zgoraj navedenih predpisov vam tako pojasnjujemo, da gre v primeru izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka rednim študentom za izpolnjevaje zakonske obveznosti, ki jo izplačevalcu nalaga zakon (četrti odstavek 58. člena ZIUZEOP). IP ugotavlja, da navedeni zakon ne določa, iz katerih zbirk in na kakšen način bo ministrstvo pridobilo osebne podatke rednih študentov, ki so potrebni za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka, ter katere vrste osebnih podatkov se bodo obdelovale za te namene. Zaradi tega bi se po mnenju IP kot pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov študentov, ki jim po zakonu pripada navedeni dodatek, lahko štela (e) točka prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, po kateri je obdelava osebnih podatkov dopustna, če je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu. Izplačevalec enkratnega solidarnostnega dodatka rednim študentom je tako kot upravljavec osebnih podatkov na podlagi citirane (e) točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe po mnenju IP upravičen, da za določen čas vzpostaviti evidenco upravičencev in izplačil enkratnega solidarnostnega dodatka rednim študentom in za te namene bodisi iz svojih zbirk osebnih podatkov ali pa iz zbirk osebnih podatkov drugih upravljavcev (ob upoštevanju načela najmanjšega obsega podatkov) pridobi tiste osebne podatke, ki so potrebni za namene ugotavljanja upravičenosti do tega dodatka in izvedbe izplačila.

 

Po mnenju IP bi se kot primarni evidenci, iz katerih bi se pridobili osebni podatki upravičencev do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka rednim študentom, lahko uporabila eVŠ evidenca študentov in diplomantov, ki jo v okviru Evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ) na podlagi 81.c in 81.e člena Zakona o visokem šolstvu (ZVis) vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) ter Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), ki jo na podlagi 135.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) prav tako vodi navedeno ministrstvo. Kot namreč izhaja iz citiranih določb, sta navedeni evidenci med drugim namenjeni tudi uporabi za potrebe odločanja o pravicah iz javnih sredstev (prvi odstavek 81.c člena ZVis in prvi odstavek 135.a člena ZOFVI), med katere sodi tudi enkratni solidarnostni dodatek rednim študentom iz četrtega odstavka 58. člena ZIUZEOP.

 

Glede na to, da ZIUZEOP ne določa, iz katerih zbirk oziroma na kakšen način bo ministrstvo pridobilo osebne podatke rednih študentov, ki so potrebni za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka rednim študentom, bo moralo torej ministrstvo potrebne podatke pridobiti bodisi neposredno od študentov, ali pa iz že obstoječih zbirk osebnih podatkov ter pri tem sprejeti vse razumne ukrepe, s katerimi bodo zagotovili točnost in ažurnost uporabljenih osebnih podatkov.

 

Če menite, da vam pripada enkratni solidarnostni dodatek za redne študente, vam svetujemo, da na ministrstvo s skladno z navodili s pomočjo spletnega obrazca vložite vlogo ter v primeru neupravičene zavrnitve pred pristojnimi organi izkoristite ugovore ter pravna sredstva, ki vam jih daje zakon.

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravil:

Jože Bogataj,

namestnik informacijske pooblaščenke

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka