Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.04.2020
Naslov: Obdelava davčne številke, nagradne igre
Številka: 07121-1/2020/694
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede organizacije aktivnosti, ki bi jo radi organizirali v vašem podjetju.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP vam uvodoma, kot že nekajkrat doslej, pojasnjuje, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne sme pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov vnaprej potrjevati posameznih rešitev ali konkretnih dejanj obdelave osebnih podatkov z vidika skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov. IP tako ne nudi storitve pregleda ali vnaprejšnje odobritve različnih storitev, aplikacij ali drugih rešitev z vidika njihove skladnosti z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

 

IP poudarja, da je primarno inšpekcijski organ, ki je pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov, ter opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi. Dokončno presojo zakonitosti obdelave osebnih podatkov tako lahko IP poda le v konkretnem inšpekcijskem postopku. Vloga IP torej ni in ne more biti svetovanje ali vnaprejšnje potrjevanje posameznih rešitev z vidika varstva osebnih podatkov, ampak je to naloga posameznih upravljavcev in IP ne more in ne sme prevzeti njihove vloge. V primeru potrebe po predhodnem svetovanju glede ustreznosti posameznih rešitev vam IP priporoča, da poiščete ustrezno strokovno pomoč  s strani ponudnikov tovrstnih storitev.

 

IP tako v okviru mnenja ne more presojati ustreznosti določil konkretne aktivnosti oziroma nagradne igre drugega upravljavca, ki jo navajate v vašem zaprosilu, niti ustreznosti vaše nameravane aktivnosti, ki ste jo opisali v vašem zaprosilu.

 

IP tako lahko le ponovno splošno poudarja, da mora za vsako obdelavo osebnih podatkov obstajati pravna podlaga v skladu z določili prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Prav tako želi IP spomniti na načelo najmanjšega obsega podatkov iz točke (c) prvega odstavka 5. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Navedeno načelo pomeni, da je potrebno obdelovati samo toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za dosego zakonitega namena obdelave. V vsakem konkretnem primeru je torej treba torej izkazati, zakaj je za dosego želenega namena treba obdelovati določene podatke.

 

IP poudarja tudi, da je davčna številka, tako kot EMŠO, enolični identifikacijski znak, ki posameznika nedvoumno določi. Zato je upravljavci ne smejo zahtevati kar nekritično in vsevprek. To se še vedno prepogosto dogaja predvsem v primerih nagradnih iger, ko izvajalci nagradnih iger že vnaprej zahtevajo razkritje davčne številke. To je prepovedano, saj davčno razmerje vse do podelitve nagrade zmagovalcu nagradne igre sploh ne nastane. Pravilno ravnanje v takšnem primeru je, da izvajalci nagradne igre zahtevajo davčno številko šele potem, ko je ugotovljeno, kdo je nagrajenec in zgolj od nagrajenca.

 

V svojem zaprosilu navajate tudi mnenje IP, številka: 0712-1/2019/582, z dne 13. 3. 2019. Iz navedenega mnenja po mnenju IP ne izhaja, da je lahko pogodba v smislu točke (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ustrezna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v okviru nagradne igre. IP pojasnjuje, da je pravno gledano podelitev nagrade v nagradni igri enostranski pravni posel (javna obljuba nagrade), ki je urejen z določbami 207. – 211. člena Obligacijskega zakonika (OZ; Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 – odl. US, 40/07, 64/16 – odl. US, 20/18 – OROZ631), zato pri nagradni igri ne gre za pogodbeno razmerje in tako podlaga za sodelovanje v nagradni igri ne more biti točka (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (obdelava, ki je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe). Po mnenju in po praksi IP je možna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre privolitev posameznika iz člena 6(1) (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov, kar izhaja tudi iz mnenja, ki ga navajate v vašem zaprosilu.

 

IP sklepno ponavlja, da v okviru mnenja ne more dokončno presojati konkretnega ravnanja posameznega upravljavca. Presoja glede zakonitosti obdelave oziroma obstoja pravne podlage za posamezno obdelavo in odgovornost zanjo je vedno na upravljavcu osebnih podatkov.

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka