Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.04.2020
Naslov: Videonadzor in kamere v gozdu oziroma lovišču
Številka: 07121-1/2020/548
Vsebina: Pravne podlage, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 22. 3. 2020 prejel vaše zaprosilo za pojasnilo glede uporabe lovskih kamer. Kot navajate, ste pri sprehodu po gozdu naleteli na postavljeno lovsko kamero, ki je po vašem mnenju postavljena v nasprotju s prepisi, saj brez opozorila posname vsakega, ki pride mimo. V lovski družini o tem ne vedo nič, zato prosite za nasvet, kako lahko preprečite, da vas nekdo brez vaše privolitve nezakonito snema ter ali lahko lovski čuvaj kamero odstrani iz lovišča in kako naj nato ravna z njo.

 

****

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi zgoraj navedenimi vprašanji.

 

****

 

IP uvodoma poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali drugega upravnega postopka ne more podajati konkretnih stališč v zvezi s posameznimi vprašanji s področja varstva osebnih podatkov. Oseba, ki v gozdu opazi avtomatsko fotokamero in utemeljeno sumi, da se s kamero izvaja nezakonito slikovno snemanje na način, da se kamera zajame in hrani tudi posnetke določljivih posameznikov, lahko torej na IP pošlje prijavo kršitve varstva osebnih podatkov, pri čemer si lahko pomaga z obrazcem »Prijava kršitve varstva osebnih podatkov«, ki je objavljen na spletni strani IP, na naslovu: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/. Takšna prijava ima naravo pobude za uvedbo inšpekcijskega nadzora, IP pa inšpekcijski postopek uvede po uradni dolžnosti, in sicer v primeru, ko iz prijave izhaja utemeljen sum kršitve določb ZVOP-1 in/ali Splošne uredbe in državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov presodi, da je uvedba postopka v javnem interesu in bi bilo treba z inšpekcijskim ukrepom odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ali pa odrediti prepoved nezakonite obdelave osebnih podatkov in s tem vzpostaviti zakonito stanje ali preprečiti ponavljanje protipravnih ravnanj v prihodnje. Uvedba inšpekcijskega postopka s strani IP bi bila v opisanem primeru smiselna in upravičena zlasti v primeru, če se snemanje še izvaja, ali pa v primeru, da bi bilo v postopku inšpekcijskega nadzora ali v eventualnem postopku za prekrške mogoče dokazati, da se je s postavljenimi kameri dejansko izvajalo nezakonito snemanje ali spremljanje žive slike in da so posnetki takšne kakovosti, da so posamezniki na njih določljivi oziroma jih je mogoče prepoznati.

 

K zgoraj navedenemu še pojasnjujemo, da lahko IP v postopku inšpekcijskega nadzora ali v eventualnem postopku za prekrške zaradi nezakonitega izvajanja videonadzora ukrepa le v primeru, če dokaže, da se je s postavljeno kamero tudi dejansko izvajalo ali se izvaja nezakonito snemanje ali spremljanje žive slike ter da so posnetki takšne kakovosti, da so posamezniki na njih določljivi oziroma jih je mogoče prepoznati.

 

****

 

IP v zvezi z izvajanjem videonadzora v loviščih, kamor lahko sodi tudi snemanje s t.i. avtomatskimi fotokamerami, stoji na stališču,  da je videonadzor v gozdovih oz. v lovišču dopusten le izjemoma, in sicer v primeru, ko je to nujno potrebno zaradi uresničevanja zakonitih interesov upravljavca osebnih podatkov (izvajalca videonadzora) in nad temi interesi ne prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se osebni podatki (posnetki) nanašajo. Videonadzor mora biti usmerjen na točno določen in omejen prostor, izvajalec videonadzora oz. lastnik avtomatske fotokamere pa mora izpolniti tudi zahteve iz tretjega odstavka 74. člena ZVOP-1, kar pomeni, da mora o izvajanju videonadzora obvezno objaviti obvestilo, ki mora vsebovati (1) informacije, da se izvaja videonadzor oz. fotografiranje, (2) naziv osebe, ki ga izvaja videonadzor ter (3) telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki. Poleg tega mora izvajalec videonadzora videonadzorni sistem ali pa vsaj posnetke zavarovati pred dostopom nepooblaščenih oseb, posamezniku, na katerega se osebni podatki (posnetki) nanašajo, pa mora zagotoviti še informacije, ki jih določa prvi in drugi odstavke 13. člena Splošne uredbe.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so določene v 6. členu Splošne uredbe, po katerem se obdelava osebnih podatkov šteje za zakonito, le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od pogojev, ki so določeni v prvem odstavku tega člena. Glede na to, da v Republiki Sloveniji niti v ZVOP-1, niti v katerem koli drugem zakonu ni urejeno izvajanje videonadzora v prosti naravi, bi se ob izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev, kot pravna podlaga za izvajane videonadzora ali snemanja z avtomatskimi fotokameri v gozdovih s strani posameznikov ali lovskih družin, lahko štela določba (f) točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, po kateri se obdelava osebnih podatkov lahko šteje za zakonito v primeru, da je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. IP lahko izpolnjevanje navedenih pogojev za posamezen konkreten primer presoja le v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka.

 

Snemanje živali v gozdu ali v prosti naravi bi bilo lahko zakonito tudi v primeru, ko posamezniki na posnetkih ne bi bili določljivi oz. jih na noben način ne bi bilo mogoče prepoznati. To je mogoče zagotoviti npr. s tem, da se za namene, kot so npr. spremljanje številčnosti posameznih vrst divjadi uporabi kamera, ki zazna samo toploto živega bitja, ne omogoča pa prepoznave oziroma določljivosti posameznika - fizične osebe, ali s tem, da kamera posnetke shrani v tako nizki ločljivosti, da posnetih oseb ni mogoče prepoznati.

 

****

 

V zvezi z vašim vprašanjem o tem, kako ukrepati v primeru najdene fotokamere v lovišču in kakšna so pooblastila lovskega čuvaja v takih primerih, vam pojasnjujemo, da so naloge in pooblastila lovskega čuvaja določena v XII. delu Zakonu o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, s sprem., v nadaljevanju ZDLov-1), pri čemer pa navedeni zakon ne določa posebnih pooblastil lovskega čuvaja v zvezi z nadzorom nad izvajanjem videonadzora oz. postavitvami avtomatskih fotokamer v lovišču ter dodajamo, da IP ni pristojen tolmačiti pooblastil lovskega čuvaja.

 

IP prav tako ni pristojen tolmačiti pristojnosti in pravnih postopkov, ki jih vodijo drugi državni organi, kot je to npr. Lovska inšpekcija ali Policija.

 

Glede na to, da bi poškodovanje ali odstranitev oziroma odtujitev avtomatske fotokamere lahko pomenila storitev katerega od kaznivih dejanj zoper premoženje, lahko posameznik v primeru, ko v gozdu opazi avtomatsko fotokamero, za katero utemeljeno sumi, da se z njo izvaja nezakonito slikovno snemanje na način, da kamera zajame in hrani tudi posnetke določljivih posameznikov, na IP pošlje prijavo zaradi nezakonite obdelave osebnih podatkov oz. kršitve določb Splošne uredbe in ZVOP-1 ali pa na Policiji poda prijavo zaradi nezakonitega slikovnega snemanja. Kot že pojasnjeno, pa zgolj postavitev fotokamere sama po sebi še ne pomeni nujno obdelave osebnih podatkov in nezakonitega slikovnega snemanja, zaradi česar bi bil do podaje takšne prijave pri IP ali na Policiji lahko upravičen zlasti lastnik, najemnik ali upravljavec zemljišča, na katerem je brez njegovega soglasja postavljena avtomatska fotokamera.

 

Več informacij v zvezi z videonadzorom najdete v Smernicah o videonadzoru, ki so dostopne na spletni strani IP, na naslovu: https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/ poleg tega pa si lahko ogledate tudi neobvezna mnenja, ki jih je IP že izdal v zvezi s postavitvijo avtomatskih fotokamer in izvajanjem videonadzora v gozdu oziroma lovšču in so objavljena na naslovu https://www.ip-rs.si/vop/,  vsebinsko področje »Video in avdio nadzor«

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravil:

Jože Bogataj,

namestnik informacijske pooblaščenke

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka