Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.04.2020
Naslov: Posredovanje OP zaposlenega tujemu organu
Številka: 07121-1/2020/615
Vsebina: Delovna razmerja, Posredovanje OP med upravljavci, Pravne podlage, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da je voznik tovornega vozila, ki je pri vas zaposlen in je vozil tovorno vozilo, ki je v lasti vašega podjetja, v tujini storil prometni prekršek, natančneje prekoračitev dovoljene hitrosti. Od nemškega okrožnega urada ste prejeli odredbo, da se razjasnite o okoliščinah ter da posredujete osebne podatke voznika tovornega vozila, ki je storil prekršek. V odredbi je navedeno, da ste njegove osebne podatke dolžni posredovati. Zanima vas, ali ste voznikove osebne podatke resnično dolžni posredovati.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. To pomeni, da IP v okviru izdaje mnenja ne more odločati o tem, ali so v konkretnem primeru podani pogoji za posredovanje osebnih podatkov, temveč lahko zgolj opozori na relevantno pravno podlago ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je določeno posredovanje podatkov zakonito. Konkretno presojo pa lahko oziroma mora opraviti izključno upravljavec osebnih podatkov.

 

IP pojasnjuje, da je za vsako obdelavo osebnih podatkov, torej med drugim tudi za njihovo razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, treba imeti zakonito in ustrezno pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe. Skladno s členom 6(1)(c) Splošne uredbe je obdelava zakonita, če je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca, na podlagi člena 6(1)(e) pa, če je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

 

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) v prvem odstavku 48. člena določa, da se osebni podatki delavcev lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in dostavljajo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.

 

Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17), v katerega je prenesena Direktiva (EU) 2015/413 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu (UL L št. 68 z dne 13. 3. 2015, str. 9), ureja področje izmenjave podatkov v 65. členu. Iz te določbe izhaja, da se podatki iz evidenc registriranih vozil držav članic EU in držav EGP za namen čezmejne izmenjave podatkov o lastnikih vozil ali osebah, na katere so ta vozila registrirana, iz tretjega odstavka 63. člena tega zakona in podatki o registriranih vozilih iz Priloge I Direktive 2015/413/EU za prometne prekrške iz drugega odstavka tega člena izmenjujejo za prometne prekrške, povezane z varnostjo v cestnem prometu, kot so določeni v zakonu, ki ureja pravila cestnega prometa, in sicer med drugim tudi za prekrške v zvezi z prekoračitvijo najvišje dovoljene hitrosti.

Na takšni pravni podlagi je tuj prekrškovni organ najverjetneje prišel do podatka o tem, da je vaše podjetje lastnik vozila, s katerim je bil storjen prekršek in vam poslal predmetno odredbo.  

 

V zvezi s posredovanjem podatkov o zaposlenem v vašem podjetju tujemu organu pa IP pojasnjuje, da so pristojnosti, naloge in postopki prekrškovnih organov ponavadi natančno zakonsko urejene. Kot upravljavec osebnih podatkov ste tako najverjetneje pristojnemu prekrškovnemu organu dolžni posredovati osebne podatke zaposlenega, ki jih ta organ potrebuje za ugotovitev dejstev v postopku o prekršku in za izvršitev sankcij, seveda pod pogojem, da ima za pridobitev osebnih podatkov podlago v nacionalnem področnem zakonu. Vendar pa vam IP v konkretnem primeru dokončnega odgovora na vaše vprašanje ne more podati, saj v skladu s svojimi pristojnostmi ne more in ne sme interpretirati tuje zakonodaje.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov