Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 16.04.2020
Naslov: Videonadzor smetnjakov na javnih površinah
Številka: 07121-1/2020/628
Vsebina: Video in avdio nadzor, Zakoniti interesi
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaše vprašanje v zvezi s postavitvijo kamere za nadzor nad smetnjaki. Omenili ste, da ste v zadnjih letih imeli že nekaj deset požigov smetnjakov. Veste, da po zakonu video nadzora na javni površini ne smete izvajat zasebno, vendar vas zanima, kakšne pravne opcije imate, da postavite kamere tako, da bi se lahko izsledilo požigalca. Na IP ste se obrnili s prošnjo za pomoč, kako bi to lahko uredili.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pri sistematičnem snemanju širše javne površine je treba izpolnjevati splošne pogoje za izvajanje videonadzora.

 

Po stališču IP je uvedba videonadzora (oz. postavitev kamer) na javnih površinah dovoljena, če je tak ukrep nujno potreben za varnost ljudi ali premoženja, seveda ob spoštovanju načela sorazmernosti.

 

IP v zvezi z izvajanjem videonadzora na javnih površinah zagovarja stališče, da je le-ta dopusten izjemoma in sicer, ko je to nujno potrebno zaradi uresničevanja zakonitih interesov upravljavca osebnih podatkov (izvajalca videonadzora) in nad temi interesi ne prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se osebni podatki (posnetki) nanašajo. Videonadzor na javnih površinah mora biti usmerjen na točno določen in omejen prostor, izvajalec videonadzora pa mora izpolniti vse splošne pogoje iz 74. člena ZVOP-1, kar pomeni, da mora o izvajanju videonadzora obvezno objaviti obvestilo, ki mora vsebovati (1) informacije, da se izvaja videonadzor, (2) naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja, ter (3) telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki videonadzornega sistema.

 

Torej, če se izvajalec videonadzora odloči nadzorovati nek odprt prostor oz. javno površino, kjer se zadržujejo ljudje, mora pri izvajanju videonadzora, poleg splošnih določb ZVOP-1 glede videonadzora (74. člen), upoštevati tudi določbe 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, v katerih so določene dopustne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. Tako bi kot pravna podlaga za izvajane videonadzora lahko štela tudi določba (f) točke člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, po kateri se obdelava osebnih podatkov lahko šteje za zakonito, če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. Poleg teh mora izvajalec videonadzora upoštevati tudi načela obdelave osebnih podatkov iz člena 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

IP lahko izpolnjevanje pogojev za posamezen konkreten primer presoja le v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka.

 

O izvajanju videonadzora javnih površin je IP izdal že več neobvezujočih mnenj, s katerimi se lahko seznanite na spletni strani https://www.ip-rs.si/vop/ , npr.:

  • mnenje o videonadzoru, št. 0712-3/2018/1646 z dne 20. 9. 2018,
  • mnenje o videonadzoru zabojnikov za smeti na javnih površinah, št. 0712-3/2018/2264 z dne 10. 10. 2019,
  • mnenje o videonadzoru javne poti, št. 0712-1/2019/1898 z dne 14. 8. 2019,
  • mnenje o videonadzoru nad ekološkimi otoki, št. 0712-1/2014/3489 z dne 14. 11. 2014.

 

Več glede same vzpostavitve videonadzora in glede izpolnjevanja zakonskih določb pa si lahko preberete tudi v izdanih smernicah IP o videonadzoru na https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf .

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

                                                                                              Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                              informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka pri IP