Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 09.03.2020
Naslov: Zasebno snemanje sej občinskega sveta
Številka: 07121-1/2020/316
Vsebina: Občine, Pravne podlage, Snemanje sej in javnih dogodkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede snemanja sej občinskega sveta. Zanima vas, ali lahko posameznik kot mestni svetnik snema javne seje mestnega sveta, sestankov in komisij.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Posamezniki morajo pri obdelavi osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe upoštevati zakonitost obdelave osebnih podatkov, kot jo ta določa v členu 6. Tako je npr. obdelava osebnih podatkov v skladu s točko (a) člena 6 (1) Splošne uredbe o varstvu podatkov zakonita, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov.

 

Vsak upravljavec osebnih podatkov je dolžan pri obdelavi osebnih podatkov upoštevati tudi člen 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, katere informacije je treba zagotoviti posamezniku, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika.

 

Tudi v primerih, ko bi šlo za snemanje za obdelavo za osebno ali domačo dejavnost, in ko se Splošna uredba o varstvu podatkov sicer ne uporablja, pa se mora posameznik, ki brez dovoljenja in vednosti snema druge posameznike, zavedati, da je lahko kazensko in odškodninsko odgovoren za svoje dejanje. Neupravičeno slikovno snemanje brez soglasja snemanega npr. lahko pomeni kaznivo dejanje.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v prvem odstavku člena 6:

»Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«

 

Vsak upravljavec osebnih podatkov je dolžan pri obdelavi osebnih podatkov upoštevati člen 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, katere informacije je treba zagotoviti posamezniku, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika. Tako morajo biti posamezniki skladno s členom 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov pred obdelavo seznanjeni z vsemi informacijami glede obdelave (npr. z identiteto in kontaktnimi podatki upravljavca, z nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo, s pravno podlago za njihovo obdelavo itd.). Prav tako ima vsak posameznik med drugim pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj (člen 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

Kar se tiče snemanje sej občinskega sveta (ali katerega koli drugega dogodka) s strani konkretnega udeleženca seje (ne glede na to, ali gre za svetnika, vabljeno osebo ipd.), IP poudarja, da bi se kot ena temeljnih pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov v tem primeru lahko štela privolitev. Za več informacij o veljavni privolitvi vas napotujemo na spletno stran IP, kjer lahko dostopate do relevantnih informacij glede privolitve: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/ in na Smernice o privolitvi (dostopne so v angleškem jeziku), ki so jih pripravili evropski nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/mnenja/Mednarodna_mnenja/mnenja_na_eu_ravni/20180416_WP259rev01_Article29WPGuidelinesonConsent.pdf.

 

Čeprav je v členu 2(2c) Splošne uredbe o varstvu podatkov določeno, da se ta uredba ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov s strani fizične osebe med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti, IP še opozarja, da lahko posameznik, ki meni, da se s tem dejanjem posega v njegove osebnostne pravice (npr. v pravico do lastne podobe), uporabi institute civilnega ali kazenskopravnega varstva, ki mu jih daje zakonodaja, in sodijo v pristojnost sodišč. Tako je posameznik, ki neupravičeno snema druge, lahko podvržen odškodninski tožbi (134. člen Obligacijskega zakonika) ali uvedbi kazenskega postopka zaradi možnega kaznivega dejanja neupravičenega zvočnega snemanja (137. člen Kazenskega zakonika) ali slikovnega snemanja (138. člen Kazenskega zakonika).

 

V zvezi s snemanjem občinskih sej, ki jih organizira občina, je IP v preteklosti že pripravil več mnenj. V mnenju IP, št. 0712-1/2019/209 z dne 6. 2. 2019, so podrobneje navedena pravila obdelave osebnih podatkov pri snemanju sej občinskega sveta, v zaključku pa tudi strnjeni pogoji, kdaj je snemanje navedenih sej skladno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Z mnenjem se lahko seznanite preko iskalnika na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/vop/.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na vaše vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:                    

Karolina Kušević, univ. dipl. prav., 

svetovalka IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka