Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.04.2020
Naslov: Objava fotografije balkona na spletu, brez privolitve
Številka: 07121-1/2020/577
Vsebina: Fotografije kot OP, Sodni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nad. IP) je dne 1. 4. 2020 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da ste na določeni spletni strani zasledili fotografijo svojega balkona, ki naj bi, s strani izvajalca, nastala med samo montažo oken. Fotografija je nastala iz notranje strani vašega stanovanja in ne iz javnih površin. IP prosite za ukrepanje.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. čl. Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nad. Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. tč 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1, v nad. ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

***

 

IP pojasnjuje, da je že izdal neobvezno mnenje, ki se nanaša na objavo fotografije hiše oz. dela hiše na spletu, brez predhodne privolitve lastnika. Predlagamo vam, da se z njim seznanite na spletni strani IP http://www.ip-rs.si, kjer lahko s pomočjo iskalnika po mnenjih in odločbah s področja varstva osebnih podatkov poiščete mnenje št. 0712-1/2019/265 z dne 12. 2. 2019. Mnenje si lahko ogledate tudi na sledeči povezavi:

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=103&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=0712-1%2F2019%2F265

 

V tem delu IP še dodaja, da pa se vaš primer lahko nanaša na del širše pravice, katere meje so začrtane v 35. členu Ustave RS (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic). Posameznik lahko pravno varstvo teh pravic uveljavlja pred pristojnimi sodišči.

 

V primeru posega v del širše pravice do zasebnosti iz 35. člena Ustave RS lahko posameznik npr. na podlagi 134. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01, 40/07, 97/07-UPB-1; OZ) od sodišča zahteva, da odredi prenehanje dejanja, s katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti, osebnega in družinskega življenja ali kakšna druga osebnostna pravica ter da prepreči tako dejanje ali da odstrani njegove posledice. Poleg tega lahko posameznik v primeru, da je z ravnanjem druge osebe prišlo do občutnega posega v posameznikovo zasebnost in je posamezniku zaradi tega nastala škoda, na podlagi 179. člena OZ vloži tožbo pred pristojnim sodiščem in od povzročitelja škode zahteva denarno odškodnino.

 

V primeru neupravičenega slikovnega snemanja in objave fotografij, ki predstavlja občuten poseg v zasebnost posameznika, pride v poštev tudi določba 1. odstavka 138. člena Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 55/08, s spr. in dop.; KZ-1), ki določa, da se, kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegove privolitve in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost, ali kdor takšno snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji takšen posnetek prikazuje ali ji kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. Pregon za navedeno kaznivo dejanje neupravičenega slikovnega snemanja se začne na predlog oškodovanca.


Lep pozdrav,

 

 

Pripravila:

Tanja Švab, dipl. upr. ved.,

raziskovalka IP

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka