Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.04.2020
Naslov: Obdelava osebnih podatkov v zvezi z vstopom v trgovino
Številka: 07121-1/2020/584
Vsebina: Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Prejeli smo vaša vprašanja glede izvajanja 2.a člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20 in 47/20; v nadaljevanju: Odlok) in njegovega vpliva na prebivalce Slovenije. Konkretno navajate, da se številni imetniki licenc za opravljanje storitev zasebnega varovanja obračajo na Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja v zvezi s poročanjem medijev glede sporočila medijem, ki ga je pripravil Informacijski pooblaščenec. V zvezi s tem navajate, da pričakujete, da bo Informacijski pooblaščenec zahteval v medijih objavo popravka.

 

Navedbe novinarke so točne, in ne potrebujejo popravkov ali sprememb. Vsekakor se strinjamo, da je narobe, če Odlok namenjen skrbi za zdravje posebej ranljivih skupin prebivalcev zaradi nejasnosti ali nespoštljivega delovanja posameznih izvajalcev ne doseže zastavljenega namena ali celo nesorazmerno prizadene potrošnike. Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) kot neodvisen državni organ za varstvo osebnih podatkov deluje na podlagi zakonov in o svojih aktivnostih presoja samostojno in neodvisno. Na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) vam zato najprej pojasnjujemo, da IP ni pristojen za vsebinsko tolmačenje izvajanja navedenega odloka izven dela, ki se nanaša na vprašanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Zato v tem delu ne smemo kakorkoli ukrepati.

 

Nadalje IP pojasnjuje, da obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi sistemskih in področnih predpisov, ki urejajo obdelavo in zbiranje osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju je torej le eden med njimi. Prav tako poudarjamo, da upravljavci osebnih podatkov glede na to lahko obdelavo in zbiranje osebnih podatkov, za katero imajo ustrezno pravno podlago izvajajo preko oseb, ki jih za to pooblastijo (npr. delavci, ki delajo lahko bodisi kot redno zaposleni, bodisi preko drugih oblik zakonitih pogodbenih razmerij) ali preko pogodbenih obdelovalcev (to nikakor niso zgolj družbe, ki izvajajo zasebno varovanje). V primeru, da obdelavo v imenu upravljavca izvaja delavec ali oseba, ki delo opravlja v okviru drugega pogodbenega razmerja (npr. študenti), dodatna pogodba o pogodbeni obdelavi na podlagi člena 28 Splošne uredbe ni potrebna.

 

IP pojasnjuje, da vaše navedbe posledično niso točne. IP je v sporočilu medijem, ki je v celoti objavljeno tudi na naši spletni strani (https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-poziva-k-spostljivemu-odnosu-do-vseh-pri-preverjanju-pogojev-za-1182/) primarno pozval k spoštljivemu odnosu do vseh pri preverjanju pogojev za vstop v trgovino in razmisleku, da se Odlok oblikuje kot priporočilo in ne represivna zahteva. IP namreč prejema številna vprašanja medijev in posameznikov, ter izraze zaskrbljenosti zaradi neprijetnih izkušenj v zvezi s časovnimi omejitvami nakupovanja.

 

Drugi odstavek 2.a člena Odloka se glasi: »V prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 ure ter zadnjo uro obratovalnega časa opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let, lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, izkazuje svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.«. Z vidika obdelave osebnih podatkov navedena določba predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo javno listino, ki dokazuje starost oseb, s strani zavezancev – t.j. trgovcev, ki imajo prodajalne z živili (bodisi zaposlenih pri trgovcih bodisi varnostnikov, ki za trgovce opravljajo te in druge naloge urejanja vstopa v trgovino). V zvezi z obveznostmi trgovcev, ki jih nalaga Odlok in upoštevajoč načelo sorazmernosti in načelo točnosti in ažurnosti podatkov, torej trgovci sami izberejo, kako bodo izvedli obdelavo osebnih podatkov. Razumemo sicer, da varnostne službe tukaj vidijo svojo tržno nišo, vendar pa izvajanje Odloka v delu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov (npr. vpogled v osebni dokument) ni v njihovi izključni pristojnosti. Še več izbira način izvajanja je pravica in dolžnost vsakega upravljavca (torej tudi vsake konkretne trgovin z živili). 18. člen ZVOP-1 tako vsem upravljavcem osebnih podatkov dopušča, da lahko pred vnosom v zbirko osebnih podatkov preverijo točnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo. Nikakor torej ne drži vaša navedba, da lahko zbiranje in obdelavo osebnih podatkov izvajajo zgolj varnostniki. Hkrati pa glede pooblastil varnostnikov Zakon o zasebnem varovanju varnostnikom v 52. členu daje pooblastila za ugotavljanje istovetnosti (to presega zgolj preverjanje starosti kot pogoja za izvedbo nakupa), a le kadar je to potrebno za varnost ljudi in premoženja ali oseb, ki jih varuje, ali če tako določa red na varovanem območju.

 

IP je prav zato izpostavil, da bi bilo smiselno razmisliti o tem, da se Odlok oblikuje kot priporočilo. V tem primeru bi bilo njegovo izvajanje prostovoljno in vključevanje varnostnikov ne bi bilo potrebno.

 

V preostalem delu pa IP kot nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Odloka ne sme komentirati. Za izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem določb Zakona o zasebnem varovanju je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve, v določenem delu pa strokovni nadzor izvaja vaša Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja (https://www.zrszv.si/). V tem delu IP pričakuje, da bosta glede posameznih incidentov inšpektorat in zbornica ustrezno ukrepala v okviru svojih pristojnosti. Vaš poziv k spoštljivosti je eden od korakov v tej smeri.

 

IP pa je Vladi RS že predlagal, da Odlok popravi v korist tako ranljivih skupin, kot tudi vseh tistih, na katerih življenje vpliva.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.

namestnica informacijske pooblaščenke