Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.01.2019
Naslov: Vpogled v urnik sodelavcev
Številka: 0712-3/2018/2679
Vsebina: Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da po novem nimate več vpogleda v urnik sodelavcev, ker naj bi tako določala zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov. To pomeni, da boste le stežka menjali izjeme ali proste dni. Zanima vas, ali je to res, da delodajalec ne sme posredovati urnikov drugih zaposlenih.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. IP uvodoma pojasnjuje, da v okviru neobvezujočega mnenja ne more podati konkretne presoje, temveč to lahko stori le v postopku inšpekcijskega nadzora.

 

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Pravno podlago za razkritje podatkov o prisotnosti oziroma odsotnosti posameznega delavca drugim sodelavcem lahko predstavlja člen 48 Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZDR-1). Ta določa, da se osebni podatki lahko razkrijejo pod pogojem, da je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v povezavi z delovnim razmerjem (ta presoja je na strani delodajalca). Za te namene lahko delodajalec delavce znotraj posamezne organizacijske enote seznanja z razporedi dela, iz katerih je razvidno osebno ime delavca in njegova zadolžitev, poleg tega pa tudi s predvideno ali nepredvideno odsotnostjo posameznega delavca in v določenih primerih, če je to potrebno tudi z razlogom za odsotnost (npr. službena pot, dopust, daljša druga odsotnost ipd.), če je takšno obveščanje povezano z delovnim razmerjem oz. delom, ki ga delavec opravlja ter zaradi tega sestavni del poslovanja vsakega poslovnega subjekta in je med drugim povezano tudi z dolžnostjo delodajalca, da delavcem zagotovi pravico do obveščenosti. IP pa v mnenju ne more konkretno določiti, katere konkretne podatke lahko delodajalec posreduje vsem zaposlenim, to je stvar vsakokratne presoje delodajalca glede na organizacijo dela in potrebe delovnega procesa.

 

Za več informacij glede varstva osebnih podatkov v delovnih razmerij vas napotujemo na naše smernice, ki so dostopne na spletni strani:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih.pdf

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP