Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.12.2018
Naslov: Zaračunavanje stroškov kopij zdravstvene dokumentacije pacientom
Številka: 0712-3/2018/2473
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 14. 11. 2018 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko kot bolnišnica pacientom zaračunavate kopije njihove zdravstvene dokumentacije, za katero zaprosijo po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Kopije zdravstvene dokumentacije, ki jo pacienti zahtevajo po ZPacP, se pacientom ne morejo zaračunavati. To je možno le, če gre za dodatne kopije, če gre za očitno neutemeljeno zahtevo ali če gre za pretirano zahtevo.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Ker se 41. člen ZPacP (četrti odstavek) navezuje na »predpise s področja varstva osebnih podatkov« zaračunavanje ni možno (razen v primeru očitno neutemeljenih ter pretiranih zahtev ali dodatnih kopij), saj se, zaradi Splošne uredbe o varstvu podatkov, 31. člen ZVOP-1 ne uporablja več. Ta člen je namreč določal možnost zaračunavanja kopij, in da se glede zaračunavanja kopij uporablja pravilnik, ki ga omenjate tudi sami. Na področju zaračunavanja kopij je torej po novem »predpis s področja varstva osebnih podatkov« (v smislu ZPacP) le še Uredba in ne več 31. člen ZVOP-1 ter pravilnik, sprejet na njegovi podlagi. Zato redno zaračunavanje kopij ni več možno.

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:


mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka