Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.03.2020
Naslov: Izvedba testiranja v zvezi s koronavirusom po napotilu sodišca
Številka: 07120-1/2020/205
Vsebina: Delovna razmerja, Posebne vrste, Pravne podlage, Sodni postopki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 13. 3. 2020 prejeli vaše vprašanje o tem, ali priloženi  dopis presega kompetence podpisanega sodnika in s tem pretirano posega v zdravniško stroko. V dopisu namreč sodišče zdravstvenemu domu predlaga oziroma ga poziva, da naj pri določenemu pacientu, ki naj bi bil domnevno okužen s koronavirusom (in sicer pri otroku od uslužbenca, zaposlenega na sodišču, ki tudi kaže znake obolelosti za koronavirusom) opravi testiranje okuženosti s tem virusom. Rezultate potrebuje zaradi zagotovitve varnosti ostalih zaposlenih in strank sodišča.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Poziv za izvedbo testiranja glede okuženosti s koronavirusom, ki ga sodišče glede določene osebe poda zdravstvenemu domu, ne spada na področje varstva osebnih podatkov, saj gre za poziv za izvedbo določene zdravstvene storitve. Zato tudi odgovor na to vprašanje žal ni v naši pristojnosti.

 

Če želi sodišče kot delodajalec pridobiti določene informacije o delazmožnosti tam zaposlenega delavca, se mora najprej obrniti na pogodbenega izvajalca medicine dela, pri čemer lahko pridobi le informacije o delazmožnosti in potrebnih ukrepih, ki se nanašajo na zaposlenega delavca in ne na njegovega otroka. Za ostale vidike ukrepanja v zvezi z epidemijo predlagamo, da se obrnete na NIJZ.

 

Pri pridobivanju zdravstvenih podatkov o morebitnih okuženih pacientih je treba upoštevati, da sodišče v konkretnem primeru ne nastopa v zvezi z izvajanjem sodne funkcije, pač pa v tem primeru nastopa v vlogi delodajalca in izvaja naloge pravosodne uprave. To pomeni, da splošne procesne pravne podlage, ki jih imajo sodišča glede pridobivanja osebnih podatkov (na primer Zakon o sodiščih) načeloma v tem primeru ne pridejo v poštev, ampak veljajo določbe predpisov glede zdravja in varstva pri delu za sodišča.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Glede pravnih podlag, ki jih imajo sodišča pri izvajanju sodne funkcije, glede pravic delodajalcev v zvezi z zdravstvenimi podatki delavcev in glede razmerij med izvajalcem medicine dela ter delodajalci, je na naši spletni strani že objavljenih več mnenj, na katera se sklicujemo tudi v tem mnenju.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka