Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.03.2020
Naslov: Pošiljanje SMS znanim strankam zaradi obvešcanja o novem nacinu placevanja
Številka: 07121-1/2020/372
Vsebina: Pravne podlage, Zakoniti interesi, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 17. 3. 2020 prejeli vase vprašanje o tem, ali lahko kot podjetje vsem kupcem, katerih telefonske številke imate, pošljete SMS z obvestilom oziroma prošnjo, da naj namesto vstopa v bencinski servis, uporabijo mobilno aplikacijo za plačilo goriva. Gre za ukrep, ki je povezan z epidemijo koronavirusa.  

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Po mnenju IP je dopustno, da podjetje kupcem, katerih številke mobilih telefonov že zakonito ima, pošlje SMS z obvestilom oziroma s prošnjo, da naj namesto vstopa v bencinski servis uporabijo mobilno aplikacijo za plačevanje goriva.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

V konkretnem primeru je podlaga za SMS obveščanje lahko (f) točka prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Ta določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita tudi, če je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Uporaba SMS obveščanja strank o tehničnih ukrepih za preprečevanje oziroma omejevanje širjenja koronavirusa je lahko priznan kot zakoniti interes prodajalca goriva (ta je ob pojavu epidemije upravičen in dolžan skrbeti za to, da se v čim večji meri zmanjšujejo možnosti za prenos koronavirusa med strankami, zaposlenimi in tretjimi osebami), hkrati pa je tako obveščanje tudi v interesu strank ob minimalnem poseganju v njihovo zasebnost in posredno celo v interesu javnosti.

 

Seveda je treba pri uporabi SMS obveščanja poskrbeti za načelo najmanjšega obsega podatkov iz (c) točke prvega odstavka člena 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov ter zagotoviti, da se uporabijo le telefonske številke, ki jih upravljavec že vodi zakonito.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka