Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.04.2020
Naslov: Posredovanje podatkov ob pojavu epidemije Covid-19
Številka: 07120-1/2020/272
Vsebina: Občine, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, ali ste upravičeni občini posredovati podatke o prejemnikih vaše pomoči, in sicer seznam oseb, ki so z vaše strani prejele bodisi denarno pomoč bodisi pomoč v hrani.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. To pomeni, da IP v okviru izdaje mnenja ne more odločati o tem, ali so v konkretnem primeru podani pogoji za posredovanje osebnih podatkov, temveč lahko zgolj opozori na relevantno pravno podlago ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je določeno posredovanje podatkov zakonito. Konkretno presojo pa mora opraviti upravljavec osebnih podatkov.

 

IP pojasnjuje, da veljajo pravila za obdelavo osebnih podatkov, ki jih določa Splošna uredba, tudi v okviru pandemije virusa COVID-19. Za zakonito obdelavo osebnih podatkov, torej med drugim za njihovo razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, mora imeti upravljavec ustrezno pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe. Obdelava osebnih podatkov je tako zakonita na primer, če je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (člen 6(1)(c)), če je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu (člen 6(1)(e)) ali če je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe (člen 6(1)(d)).

 

Splošna uredba torej omogoča pristojnim organom obdelavo osebnih podatkov, ki je potrebna v okviru boja proti epidemiji, v skladu z nacionalno zakonodajo. V takšnih okoliščinah se ni treba opirati na privolitev posameznikov v smislu člena 6(1)(a) Splošne uredbe.

 

Iz vašega dopisa ni razvidno, za kakšen namen potrebuje občina zahtevane osebne podatke prejemnikov pomoči. IP izpostavlja, da je upravljavec osebnih podatkov v vsakem konkretnem primeru dolžan preveriti, ali ima tisti, ki od njega zahteva posredovanje osebnih podatkov, ustrezno pravno podlago za pridobitev konkretnih podatkov za določen namen. Odločilnega pomena je namreč, da upravljavec pri posredovanju podatkov upošteva tako zakonske in podzakonske določbe kot tudi splošna načela obdelave osebnih podatkov in jih v skladu s tem ustrezno varuje. Ker pa je primarna odgovornost za izbiro ustrezne pravne podlage na upravljavcu, vam dokončnega odgovora na vaše vprašanje ne moremo podati. Predlagamo vam, da se za pojasnilo glede pravne podlage in utemeljitev potrebnosti zahtevanih podatkov o prejemnikih pomoči obrnete neposredno na občino.

 

Svetujemo vam še, da si preberete tudi druga mnenja, stališča in priporočila IP v zvezi z varstvom osebnih podatkov v času epidemije COVID-19, ki so objavljena na naslednji povezavi: https://www.ip-rs.si/index.php?id=897.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov