Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 31.12.2018
Naslov: Videonadzor na delovnem mestu
Številka: 0712-3/2018/2673
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nad. IP) je dne 23. 11. 2018 prejel odstopljeno vaše elektronsko sporočilo, v katerem sprašujete kdaj, kje in zakaj lahko delodajalec namesti kamere po celotni proizvodnji in izven proizvodnih hal.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. čl. Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nad. Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. tč 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1, v nad. ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Videonadzor znotraj delovnih prostorov se lahko (upoštevajoč tudi ostale zahteve glede njegovega izvajanja, kot so pojasnjene v tem mnenju, in podrobneje v smernicah IP) izvaja le v izjemnih primerih, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. O tem mora delodajalec pisno seznaniti svoje zaposlene.

 

 

Obrazložitev:

 

Z videonadzorom pridobljeni podatki (videoposnetki), ki se nanašajo na posameznika, so osebni podatki in so del zbirke osebnih podatkov, ki nastane z izvajanjem videonadzora. ZVOP-1, ki v tem delu do morebitne drugačne ureditve velja tudi po 25. 5. 2018, ureja videonadzor v 74. (splošne določbe), 75. (dostop v uradne službene oz. poslovne prostore), 76. (večstanovanjske stavbe) in 77. členu (delovni prostori). 

 

Skladno s 1. odstavkom 77. člena ZVOP-1 se videonadzor znotraj delovnih prostorov lahko izvaja le v izjemnih primerih, in sicer kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. To pomeni, da mora izvajalec videonadzora v vsakem primeru izrecno ugotoviti, ali obstaja milejši ukrep, ki bi omogočal, da zaposleni ne bi bili podvrženi snemanju, torej, ali je uvedba videonadzora zares sorazmerna v ožjem smislu. Zaradi invazivnega posega v zasebnost delavca zakonodajalec postavlja zelo stroge pogoje za vzpostavitev videonadzora znotraj delovnih prostorov.

Delodajalec mora vzpostavitev videonadzora predvideti v svojem internem aktu, iz česar mora izhajati tudi namen zbiranja osebnih podatkov – videoposnetkov. Nadalje ZVOP-1 v 2. odstavku 77. člena določa, da se lahko videonadzor opravlja zgolj v tistih delih prostorov, kjer je potrebno varovati interese iz 1. odstavka 77. člena. Absolutno prepovedano pa je izvajati videonadzor v delovnih prostorih izven delovnega mesta, zlasti v garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih. Videonadzora tudi ni dopustno izvajati npr. v jedilnicah, čajnih kuhinjah in v običajnih pisarnah, kjer delajo zaposleni.

Delodajalec se mora pred začetkom izvajanja videonadzora na delovnem mestu o tem posvetovati z reprezentativnim sindikatom, če ta obstaja, in o videonadzoru nato pisno obvestiti zaposlene (4. in 5. odstavek 77. člena ZVOP-1).

IP vas napotuje na Smernice glede izvajanja videonadzora, str. 13 – 18, ki vam bodo dale podrobnejši odgovor na vaše vprašanje:

IP poudarja, da je med drugim pristojen tudi za izvajanje inšpekcijskega nadzora, v okviru katerega ugotavlja, ali je vzpostavitev videonadzora v skladu z določbami ZVOP-1 ali ne. V kolikor bi delodajalec začel izvajati videonadzor na delovnem mestu in bi bili mnenja, da s tem krši določbe ZVOP-1, lahko podate prijavo kršitve pri IP (https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/vlozitev-prijave/).

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravila:

Tanja Švab, dipl. upr. ved.,

raziskovalka IP

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka