Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.03.2020
Naslov: Objava OP v publikaciji
Številka: 07121-1/2020/457
Vsebina: Pravne podlage, Statistika in raziskovanje , Vpogled v OP umrlih
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede objave osebnih podatkov v publikaciji. Ljubiteljsko se ukvarjate s proučevanjem nekega zgodovinskega dogodka iz leta 1942. Obiskali ste nekatere arhive v Rimu, kjer so bili podatki o zdravstvenem stanju posameznikov, o njihovem zdravljenju, telesnih poškodbah ipd. normalno dostopni in ste jih lahko pogledali. Prav tako posamezne fotografije trupel mrtvih, poslednja pisma domačim itd. Ker gre za občutljive zadeve in ker ste prišli do gradiva v drugi državi, vas zanima, ali je skladno z našo zakonodajo, da te podatke uporabite pri svojem delu oz. jih objavite v kakšni publikaciji (objava bi načeloma imela omejeno naklado do največ 50 kosov). Vse se nanaša na leto 1942, dogajanje v tedanji Kraljevini Italiji, ki je danes delno RS, delno pa Republika Italija.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Kadar se osebni podatki umrlih posameznikov uporabljajo v zgodovinske namene, lahko zadostno pravno podlago za njihovo uporabo predstavlja tretji odstavek 23. člena ZVOP-1.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov še živečih posameznikov so opredeljene v členu 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Če gre za osebne podatke, ki so sestavni del arhivskega gradiva, je treba glede dostopnosti teh osebnih podatkov upoštevati določbe ZVDAGA.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov v uvodni izjavi 27 določa, da se ta ne uporablja za osebne podatke umrlih oseb. Države članice lahko določijo pravila za obdelavo osebnih podatkov umrlih oseb.

 

Glede na to, da se tudi objava osebnih podatkov (ki jo nameravate izvesti na ozemlju RS), šteje za njihovo obdelavo, morate imeti za to ustrezno pravno podlago.

 

Navedena tematika je urejena v 23. členu ZVOP- 1, ki določa, da lahko upravljavec podatke o umrlem posamezniku posreduje samo tistim uporabnikom osebnih podatkov, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom. Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje osebi, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, njegov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, če za uporabo osebnih podatkov izkaže pravni interes, umrli posameznik pa ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov. Če zakon ne določa drugače, lahko upravljavec osebnih podatkov podatke iz prejšnjega odstavka posreduje tudi katerikoli drugi osebi, ki namerava te podatke uporabljati za zgodovinsko, statistično ali znanstveno-raziskovalne namene, če umrli posameznik ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov (tretji odstavek). Če umrli posameznik ni podal prepovedi iz prejšnjega odstavka, lahko osebe, ki so po zakonu, ki ureja dedovanje, njegovi zakoniti dediči prvega ali drugega dednega reda, pisno prepovejo posredovanje njegovih podatkov, če zakon ne določa drugače (četrti odstavek).

 

Torej, pri izdaji publikacije, v kateri se osebni podatki umrlih posameznikov uporabljajo v zgodovinske namene (kot npr. raziskovanje človeškega vedenja skozi čas, preučevanje človeške družbe skozi prostor in čas ipd.), lahko pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavlja tretji odstavek 23. člena ZVOP-1.

 

Več si lahko preberete tudi v že izdanih neobvezujočih mnenjih, ki jih IP redno objavlja na svoji spletni strani https://www.ip-rs.si/vop/ (npr. mnenje, št. 0712-1/2019/2753 z dne 2. 12. 2019).

 

V upanju, da smo odgovorili na vaše vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP